اعطای نشان دولتی درجه سوم کار و تولید به آقای محمد آقایی تبریزی

‌اعطای
نشان دولتی درجه سوم کار و تولید به آقای محمد آقایی تبریزی
1379.10.21 - 50970 . ت23825 ه‍ -1379.11.11 - 443
‌شماره: .50970ت23825 هـ
‌تاریخ: 1379.11.11
‌ریاست جمهوری - اداره کل امور شوراها و اعطای نشانهای دولتی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.10.21 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده
(7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای‌ریاست جمهوری اسلامی ایران -
مصوب 1365 - تصویب نمود:
‌نشان دولتی "‌درجه سوم کار و تولید" به آقای محمد آقایی تبریزی اعطا شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور