اعطای نشان دولتی درجه دوم دانش به آقای مهدی محقق

‌اعطای نشان دولتی درجه
دوم دانش به آقای مهدی محقق
1379.10.21 - 50979 . ت23825 ه‍ -1379.11.11 - 444
‌شماره: .50979ت23825 هـ
‌تاریخ: 1379.11.11
‌ریاست جمهوری - اداره کل امور شوراها و اعطای نشانهای دولتی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.10.21 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و‌اختیارات و مسؤولیتهای ریاست
جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود:
‌نشان دولتی "‌درجه دوم دانش" به آقای مهدی محقق اعطا شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور