اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

‌اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
1379.12.14 - 53841 . ت23896 ه‍ -1379.12.23 - 714
‌شماره: .53841ت23896 هـ
‌تاریخ: 1379.12.23
‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.12.14 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1.34184 مورخ
1379.11.25 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی کشور و به
استناد ماده (21) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان - مصوب 1348- تصویب
نمود:
‌آیین‌نامه اجرایی ماده (21) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان موضوع
تصویبنامه شماره 50070 مورخ 1350.10.6 با اعمال موارد‌مذکور در ماده (160) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- به
شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1 - بند "ت" ماده اول به این شرح اصلاح می‌شود:
ت - در صورتی که اثر مشترک باشد، ذکر مشخصات پدیدآورندگان و کلیه اشخاص حقیقی و
حقوقی صاحب حقوق مادی و معنوی به ترتیب مذکور در‌بند الف این ماده.
2 - در بند (‌الف) ماده دوم، عبارت " و گزارش پژوهشی " بعد از عبارت "‌کتاب و
رساله" اضافه می‌شود.
3- یک بند به شرح زیر بعد از بند (‌د) ماده دوم اضافه می‌شود:
‌ذ - در مورد نرم افزارهای چند رسانه ای دو نسخه کامل از نمونه نرم افزار تولید
شده با ذکر نام و مشخصات و ویژگی‌های اثر
4 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (3) اضافه می‌شود:
‌تبصره - درخواست کننده ثبت آثار نرم افزارهای چند رسانه ای درخواست نامه ثبت را
به ترتیب مندرج در فصل‌های اول و دوم این آیین‌نامه به همراه‌دو نسخه کامل از
نمونه مورد نظر به دبیرخانه شورای عالی داده ورزی تحویل می‌دهد.
‌ثبت اثر از نظر فنی توسط شورای یاد شده و از نظر محتوایی توسط وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی انجام می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور موظف است‌قبل از ثبت اثر نظر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است
ظرف سه ماه از دریافت استعلام‌دبیرخانه شورای عالی داده ورزی نظر خود را به آن
دبیرخانه اعلام نماید.
5 ـ در ماده چهارم عبارت "‌ظرف مدت پانزده روز" به "‌ظرف سه ماه " تغییر می‌یابد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور