ایجاد تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در مرکز دهستان رودبار، مرکز دهستان کلاته های غربی و مرکز دهستان میامی

‌ایجاد تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در
مرکز دهستان رودبار، مرکز دهستان کلاته‌های غربی و مرکز دهستان میامی
1379.12.17 - 58693 . ت21671 ه‍ -1379.12.21 - 720
‌شماره: .58693ت21671 هـ
‌تاریخ: 1379.12.21
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.12.17 بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.2615 مورخ
1378.5.11 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون‌تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -
مصوب 1362 - تصویب نمود:
‌در استان سمنان تغییرات و اصلاحات تقسیماتی به شرح زیر صورت می‌گیرد:
1- مرکز دهستان رودبار از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان از شهر دیباج به روستای
کلا ته رودبار منتقل می‌شود.
2- مرکـز دهستان کلاته‌های غـربی از توابع بخش بسطام شهرستان شاهرود از شهرکلا ته
خیج به روستای خیج منتقل می‌شود.
3- مرکز دهستان میامی از توابـع بخش میامی شهرستان شاهرود از شهر میامی به روستای
ابراهیم آباد تغییر می‌یابد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور