تصویب نامه در خصوص الحاق روستاهای حسن‏آباد شورین، علی‏آباد پشت شهر و قاسم‏آباد دهستان هگمتانه بخش مرکزی شهرستان همدان استان همدان


شماره۴۸۶۴۳/ت۵۶۰۱۸هـ                               ۱۳۹۸/۴/۲۴
تصویب نامه در خصوص الحاق روستاهای حسن‏آباد شورین، علی‏آباد پشت شهر و قاسم‏آباد دهستان هگمتانه بخش مرکزی شهرستان همدان استان همدان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۱۵۸۳۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستاهای حسن‏آباد شورین، علی‏آباد پشت شهر و قاسم‏آباد دهستان هگمتانه بخش مرکزی شهرستان همدان استان همدان و مزرعه‏ها و مکان‏های تابع آن‏ها به شهر همدان ملحق می‏شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری