مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زرند

شماره۴۴۱۱۷/۳۰۰                                     ۱۳۹۸/۴/۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون طرح جامع شهر زرند

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ خود، طرح جامع شهر زرند، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان را با توجه به صورتجلسة مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را با رعایت موارد زیر تصویب نمود :

۱ـ درخصوص پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق ساخت و سازهای انجام شده در خارج از محدوده شهر، واقع در سه موضع موسوم به امام سجاد(ع)، اکبرآباد و زیتون و پیرامون آن، با تأکید بر لزوم توقف روند تخلفات ساختمانی و تعدی به اراضی زراعی و پیگیری حقوقی متخلفان توسط استانداری کرمان، مقرر گردید دبیر شورای عالی ضمن بازدید از مواضع مذکور با هماهنگی استانداری کرمان در خصوص نحوه مدیریت ساخت و سازهای مذکور (الحاق یا عدم الحاق آنها) و همچنین تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز ساخت و سازهای خلاف در خارج از محدوده شهری اتخاذ تصمیم نموده و بعنوان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملاک اقدام قرار گیرد.

۲ـ عرصه و حرائم کلیه آثار تاریخی و با ارزش و محدوده های واجد ارزش، براساس آخرین استعلام از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در اسناد طرح لحاظ گردد. همچنین لازم است طرح های موضعی برای حفظ و احیاء محله های تاریخی و با ارزش شهر پیشنهاد و تهیه شود.

۳ـ اداره کل راه و شهرسازی استان با هماهنگی استانداری، شهرداری و بنیادمسکن حریم شهر را بنحوی بازنگری نماید که ضمن انطباق حداکثری بر عوارض طبیعی و مصنوع و خروج اراضی منابع طبیعی، روستاهای همجوار شهر و عرصه های صنعتی و کارگاهی که قبلا در حریم مصوب شهر قرارداشته اند، کماکان در حریم واقع شوند.

۴ـ متعاقب اجرای بند۳ سند پهنه بندی حریم و ضوابط استقرار فعالیت در پهنه های مذکور مطابق با مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۸ شورای عالی تهیه وپس از کنترل و تأیید دبیرخانه شورای عالی در اسناد طرح جامع لحاظ و ابلاغ شود.

۵ ـ الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای عالی تهیه و پس از تأیید نماینده سازمان پدافند غیرعامل در کمیته فنی شورا، در اسناد ابلاغی طرح لحاظ شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران، دستور فرمائید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق مالواجرد