مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی اراضی آبشار۲ و پادگان لشگر ۷۷ ارتش


شماره۴۳۳۵۶/۳۰۰                                    ۱۳۹۸/۳/۲۹

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی اراضی آبشار۲ و پادگان لشگر ۷۷ ارتش

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ خود موضوع طرح تفصیلی اراضی آبشار ۲ و پادگان لشگر ۷۷ ارتش در شهر مشهد، مصوب مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی را با عنایت به مکاتبه شماره ۲۵۱۵/۲/۱۸۹/۱۶ مورخ ۹۷/۱۰/۰۶ ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر طی مراحل اخذ مجوز از فرماندهی معظم کل قوا و با توجه به صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۰۷ کمیته فنی شماره یک، مورد بررسی قرارداد و با توجه به مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۹۸/۰۲/۱۶ شورای عالی مقرر گردید مصوبه شورای عالی مبنی بر تصویب کلیات طرح های مذکور با اعمال شرایط زیر به مراجع مربوطه ابلاغ شود و در ضمن مقرر گردید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابهامات مطروحه از سوی دستگاههای نظارتی در خصوص گردش کار طی شده در ستاد کل نیروهای مسلح را بررسی و نتیجه را جهت اقدامات آتی به دبیرخانه شورای عالی منعکس کند.

الف) در خصوص اراضی پادگان ۷۷ لشگر

۱ـ نقشه کاربری اراضی بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون ماده ۵ مشروط به اعمال دو مورد اصلاح به شرح ذیل مورد تأیید می باشد :

۱ـ ۱ـ حذف کاربری تجاری اقامتی واقع در روبروی باغ الندشت و تبدیل آن به فضای سبز به شرح نقشه پیوست

۱ـ ۲ـ حذف کاربری تجاری اقامتی پیشنهادی بر روی عرصه متراکم درختان به شرح نقشه پیوست

۲ـ به جهت حصول به مبنای معقول و منطقی سقف تراکم قابل احداث در طرح مقرر گردید متوسط تراکم ساختمانی قابل احداث طرح در سهم مالک بر اساس متوسط تراکم ساختمانی حوزه های پیرامونی در طرح جامع (زیر پهنه ۲ حوزه میانی غربی طرح جامع ) بدون کسر کردن معابر ناشی از تفکیک برای کاربری های انتفاعی سهم مالک با توجه به مجاورت غالب با زیر حوزه سکونت ۲ حداکثر ۲۰۰ درصد اعمال می شود. تراکم سایر کاربری های غیرانتفاعی اعم از سهم مالک یا سهم شهر (نظیر درمانی، ورزشی، مذهبی و...) بر اساس ضوابط ملاک عمل طرح جامع مشهد خواهد بود .

تبصره۱ـ کلیه تراکم های موجود در عرصه های ابقایی سهم مالک از این سقف کاسته خواهد شد .

تبصره۲ـ تخصیص تراکم انتفاعی(اعم از مسکونی، تجاری یا اقامتی و...) در بخش های مربوط به سهم شهر ممنوع خواهد بود .

۳ـ با عنایت به اینکه بخش شمالی عرصه پادگان در محدوده باغات هم پیوند با بافت تاریخی قرار دارد، مقررگردید به جهت حفاظت از درختان موجود و تداوم پیوند مذکور اقدامات به شرح ذیل انجام شود :

۳ـ ۱ـ ضمن کاهش سطح اشغال، توده بناهای احداثی در بخش های فاقد پوشش درخت استقرار یابد. بدیهی است تحقق این بند و اجرایی شدن آن منوط به تفکیک اراضی در قطعات درشت دانه خواهد بود .

۳ـ ۲ـ معبر پیشنهادی اصلی شرقی ـ غربی در محل تقاطع با فضای سبز مرکزی طرح به صورت زیر گذر احداث شود .

۴ـ بر حفظ سوله های دارای ارزش تاریخی در محدوده ستاد پادگان، با کاربری فرهنگی و صیانت و حفاظت از گذر زیرزمینی موجود در این محدوده تأکید می گردد. سوله های مذکور می توانند با کاربری فرهنگی در سهم مالک با فعالیت هایی مانند موزه و نظایر آن تجهیز و استفاده گردد .

ب) در خصوص اراضی آبشار :

مقرر گردید اصلاحات به شرح زیر در آخرین مصوبه کمیسیون ماده ۵ اعمال گردد :

۵ ـ همراستا با مصوبات قبلی شورایعالی، به جهت الزامات زیست محیطی، حفظ کریدور باد غالب شهر، الزامات منظری حفاظت از دید و منظر به پس کرانه های طبیعی ارتفاعات جنوب مشهد و همچنین حفظ یکپارچگی پارک چند منظوره میانی، ۴ برج مسکونی ۲۳ طبقه پیشنهادی طرح حذف گردد.

۶ ـ تعداد طبقات ۴ برج تجاری پیشنهادی در جنوب طرح با توجه به ارتفاع ساختمان های مجاور به حداکثر چهار طبقه کاهش یابد. معادل تراکم حذف شده در اراضی سهم مالک واقع در شمال بلوار نماز جبران شود .

۷ـ کلیه بارگذاری های پیشنهادی بر روی شیب های بیش از ۱۵% در طرح حذف و عرصه های مذکور به عنوان فضای سبز در طرح تثبیت شوند.(به شرح نقشه پیوست)

۸ ـ با کسر از سطوح مسکونی پیشنهادی، خدمات عمومی حداقل، در مقیاس محله در بخش مسکونی واقع در شمال غرب شهر تأمین شود .

ج) ملاحظات عمومی :

۹ـ مقرر گردید به جهت حفظ کیفیات فضایی طرح و همچنین درصد تحقق شروط صدرالذکر، طرح یکپارچه در مقیاس طراحی شهری (متضمن محل دقیق استقرار توده و فضا، تفکیک قطعات، مسیرها و معابر، تعداد طبقات و حفظ بناهای شاخص موجود در عرصه های عمومی طرح با تأکید بر تداوم یکپارچگی فضای سبز میانی هر دو طرح، حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تأیید مشترک دبیرخانه شورای عالی (دفتر تخصصی مربوطه)، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت دفاع و وزارت کشور، توسط دبیر شورای عالی بصورت همزمان ابلاغ گردد .

۱۰ـ پیوست ارزیابی اقتصادی معطوف به تحقق پذیری به همراه زمانبندی و اولویت اجرایی طرح تهیه گردد .

۱۱ـ با عنایت به اینکه تدقیق گسل های شهر مشهد در دستور کار وزارت راه و شهرسازی با محوریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار دارد، مقرر گردید نتایج مطالعات گسل جنوبی مشهد در اسناد طرح لحاظ گردد .

۱۲ـ مطالعات پدافند غیرعامل در محدوده طرح صورت گرفته و الزامات مربوطه رعایت شود.

متذکر می گردد با عنایت به تدبیر رئیس محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر گردید ابهامات مطروحه توسط مراجع قضایی استان با هماهنگی و مدیریت استاندار محترم مرتفع و پس از حصول توافق (براساس این مصوبه)، اقدامات بعدی صورت پذیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق مالواجرد