اصلاح تصویب نامه شماره ۴۳۴۵۸/ت۵۱۷۹۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵


شماره۵۰۰۳۷/ت۵۶۰۳۹هـ                               ۱۳۹۸/۴/۲۷
اصلاح تصویب نامه شماره ۴۳۴۵۸/ت۵۱۷۹۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۹۷۲۱۰۰/۳۲۹۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۴۳۴۵۸/ت۵۱۷۹۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در بند (الف) ماده (۱)، مبلغ سی هزار (۰۰۰ر۳۰) ریال به مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ر۵۰) ریال و مبلغ دویست هزار (۰۰۰ر۲۰۰) ریال به مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال اصلاح می­شود .

۲ـ در بند (ب) ماده (۱)، مبلغ بیست و پنج هزار (۰۰۰ر۲۵) ریال به مبلغ چهل هزار (۰۰۰ر۴۰) ریال و مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۱۵۰) ریال به مبلغ پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰) ریال اصلاح می­شود .

۳ـ در تبصره (۲) ماده (۱)، بعد از عبارت «جانبازان،» عبارت «خبرنگاران با کارت خبرنگاری،» اضافه و عبارت «خانواده های شهدا و بسیجیان» به عبارت «بسیجیان و خانواده  های شهدا» اصلاح می­شود.

۴ ـ در ماده (۲)، واژه «معادل» به عبارت «صددرصد (۱۰۰%)» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری