تصویب نامه در خصوص جایگزینی اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان منطقه آزاد چابهار


شماره۵۰۰۳۶/ت۵۶۷۹۸ک                               ۱۳۹۸/۴/۲۷
تصویب نامه در خصوص جایگزینی اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان منطقه آزاد چابهار

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۶ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ـ آقای مصطفی خانزادی به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش به مدت سه سال جایگزین آقای داود کرمی می­شود.

۲ـ آقای ناصر آخوندی به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش به مدت سه سال جایگزین آقای احمد نفیسی می­شود.

۳ـ آقای محمداکبر چاکرزهی به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای محمدیونس حقانی می­شود.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری