تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای منتظران در شهرستان دزفول


شماره۴۸۹۸۸/ت۵۶۴۰۰هـ                               ۱۳۹۸/۴/۲۵

تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای منتظران در شهرستان دزفول

 در استان خوزستان به شهر

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۳۵۳۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ نام روستای موضوع ردیـف (۲۴) جزء (۱) موضـوع تصویب­نامه شماره ۱۱۳۷۱۸/ت۳۱۳ مورخ ۱۳۶۷/۵/۱ در شهرستان دزفول در استان خوزستان، به منتظران تغییر می‏یابد.

۲ـ روستای منتظران به شهر تبدیل و به عنوان شهر منتظران شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری