تصویب نامه در خصوص تعیین روستای قلعه سحر به عنوان یک روستای دهستان الهایی بخش مرکزی شهرستان اهواز استان خوزستان


شماره۴۸۹۸۵/ت۵۶۵۵۲هـ                               ۱۳۹۸/۴/۲۵
تصویب نامه در خصوص تعیین روستای قلعه سحر به عنوان یک روستای دهستان الهایی بخش مرکزی شهرستان اهواز استان خوزستان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۳ /۱۳۹۸/۴ به پیشنهاد شماره ۲۸۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای قلعه سحر موضوع جزء (ب) بند (۱) تصویب‏نامه شماره ۲۰۵۹۳۹/ت۴۵۳۱۲ک مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰، از شهر الهایی منتزع و به عنوان یک روستای دهستان الهایی بخش مرکزی شهرستان اهواز استان خوزستان تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری