اصلاحیه آیین نامه اجرایی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند «ج» تبصره «40» قانون بودجه سال1380 کل کشور

‌اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی
انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند «ج» تبصره «40» قانون بودجه
سال1380 کل کشور
1380.12.19 - 2032
‌نقل از شماره 16636-1381.1.24 روزنامه رسمی
‌شماره 57661 . ت 26149 هـ 1380.12.22
‌اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند «ج»
تبصره «40» قانون بودجه سال 1380 کل کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.12.19 بنا به پیشنهاد شماره 30.15680.011 مورخ
1380.12.18 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد‌تبصره(40) قانون بودجه سال 1380 کل
کشور، تصویب نمود:
‌در ماده(2) آیین‌نامه اجرایی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع
بند«ج» تبصره «40» قانون بودجه سال 1380 کل کشور، موضوع‌تصویب‌نامه شماره 35449 .
ت 25178 هـ مورخ 1380.8.28، زمان انتشار و فروش اوراق مشارکت تا پایان اسفند سال
1380 تمدید می‌گردد.
‌معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف