تصویب نامه در خصوص تعیین استاندار هرمزگان

‌تصویب‌نامه در خصوص تعیین
استاندار هرمزگان
1380.12.15 - 2000
‌نقل از شماره 16628-1381.01.14 روزنامه رسمی
‌شماره .59654ت25969‌هـ 1380.12.28
‌تصویب‌نامه در خصوص تعیین استاندار هرمزگان
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.12.15 بنا به پیشنهاد شماره 107942.1 مورخ
1380.11.07 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده«‌قانون راجع به حذف عبارت
فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور»
- مصوب 1360 - تصویب نمود:
‌آقای عبدالحسن مقتدایی به عنوان استاندار هرمزگان تعیین می‌شود.
‌معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف