تصویب نامه راجع به تعیین استاندار کرمان

‌تصویب‌نامه راجع به تعیین
استاندار کرمان
1380.07.25 - 1295
‌نقل از شماره 16515-1380.08.19 روزنامه رسمی
‌شماره .33754ت25369‌هـ 1380.08.07
‌تصویب‌نامه راجع به تعیین استاندار کرمان
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.07.25 بنا به پیشنهاد شماره 70939.1 مورخ
1380.07.17 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون‌راجع به حذف عبارت
فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور -
مصوب 1360 - تصویب نمود:
‌آقای محمد علی کریمی به عنوان استاندار کرمان تعیین می‌گردد.
‌معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف