انتصاب آقای محمدهاشم مهیمنی به عنوان استاندار گلستان

انتصاب ‌آقای محمدهاشم مهیمنی به عنوان استاندار گلستان

‌شماره : .4968ت26432‌ه‍

‌تاریخ : 1381.02.18
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.2.15 بنا به پیشنهاد شماره 7389.1 مورخ 1381.2.10
وزارت‌کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت «‌فرمان
همایونی» در قوانین و مقررات‌مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور- مصوب
1360- تصویب نمود:
‌آقای محمدهاشم مهیمنی به عنوان استاندار گلستان منصوب می‌شود.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور