مجوز انحلال شرکتهای سازمان صنایع ملی ایران

مجوز انحلال شرکتهای سازمان صنایع ملی ایران

‌شماره : .7591ت26469‌ه‍

‌تاریخ : 1381.02.28
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع ومعادن
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.2.25 بنا به پیشنهاد شماره 308.1932 مورخ
1381.2.25‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (‌الف) ماده (14) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 -
تصویب نمود:
‌انحلال شرکت‌های سازمان صنایع ملی ایران به شرح جدول پیوست( ) پس از تأیید مجامع
عمومی مربوط‌مجاز است.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور