اصلاحات تقسیماتی در استان گیلان

اصلاحات تقسیماتی در استان گیلان

‌شماره : .12371ت25987ک

‌تاریخ : 1381.03.22
‌وزارت کشور
‌وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1381.3.1 بنا به پیشنهاد
شماره1.4.42.109586 مورخ 1380.11.13 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره
.58538ت 26118‌ه‍‌مورخ 1380.12.22 هیأت وزیران و به استناد ماده (13) قانون تعاریف
و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب1362 - تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان
گیلان تصویب نمودند:
1- روستاهای کاه‌بیجار و رجب‌سرا از دهستان اطاقور بخش اطاقور شهرستان لنگرود
منتزع و به دهستان لیل‌بخش مرکزی شهرستان لاهیجان مطابق نقشه 2500001 پیوست( ) که
ممهور به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد،‌الحاق گردد.
2- روستای شیرذیل و مزرعه مجتمع دامپروری شهید بهشتی و مکان نظامی‌لشکر گیلان از
دهستان گشت بخش‌مرکزی شهرستان فومن منتزع و به دهستان سردار جنگل بخش مرکزی همین
شهرستان مطابق نقشه 1.250000‌پیوست که ممهور به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد، الحاق
گردد.
3- بخش سردار جنگل به مرکزیت روستای بالاماکلوان از ترکیب دهستان‌های سردارجنگل و
آلیان مطابق نقشه1.250000 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد، در
تابعیت شهرستان فومن ایجاد و تأسیس گردد.
4- دهستان چوبر به مرکزیت روستای چوبر مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای 1- عنوی
2- قره‌خان محله3- مطلاسرا 4- چاله بیجار5- سرداب هونی 6- لیشکی 7- بالاژیه 8-
دواهیل لنزی 9- سوهاجر 10- کوه‌بن11-‌لنزی 12- قره‌چی 13-‌کندو 14- رادار 15-
خلج‌لر 16- پلاسی 17- ازمه محله 18- استخر ماهی‌جهاد19- تخته پوری 20- للکه محله
21- رودبارسرا 22- چوبر 23- خلخالیان 24- کچوم محله 25- مسجد قباقی26- شاگردی محله
27- خورکارمحله 28- نطرژی 29- وسی 30- لملر 31- وله‌چول 32- ونیستان 33- بخش‌حیاطی
34- مطلادشت 35- دان بلوط 36- قره‌قوزه 37- قره‌داشت 38- حاج یدالله محله 39-
دروار محله40- کشبیل 41- ایل‌کوفی 42- برژی 43- ویزونه 44- رکوع 45- نقله کش 46-
نوده 47- شلقون 48- زنده‌کش49- حلیه سرا 50- محروم زومه 51- کهنه خیاط 52-
سفیدستگان 53- درزکری 54- کوروف 55- لمیر 56-‌خماردره 57- انون 58- ایزنه 59-
مسکین 60- اولاسی 61- ییلاق ویزونه 62- گنده‌سر 63- کاروانسرا 64-‌صیدگاه
لمیرمطابق نقشه 2500001 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد در تابعیت
بخش کرگانرود‌شهرستان طوالش ایجاد و تأسیس گردد.
5- دهستان خطبه‌سرا به مرکزیت روستای خطبه‌سرا مشتمل بر روستاها. مزارع و مکانهای
1- صیدگاه مورخ‌خطبه‌سرا 2- چوپان محله 3- ترک محله 4- خواجه کری 5- واجدانی محله
6- بوراسرا 7- کالو 8- روکی محله9- لیسارا 10- لیسار محله 11- تاجده 12- آغاسی 13-
خطبه سرا 14- کلات خطبه سرا 15- انبوه 16- تنگسر17- چولاده 18- تنبوه 19- لواچال
20- شادمیلرزان 21- زنگوله 22- کوهستان 23- مظلم کم 24- کم 25-‌تمشه لانه 26-
برزبیل 27- هله دمه 28- کشاورز خطبه سرا 29- باباسرا 30- سوست 31- مهار 32- کته سر
33-‌رندل 34- کشلی 35- شهرک صنعتی تالش 36- اردوگاه چمران 37- مرزعه دریرلی محله
مطابق نقشه2500001‌پیوست که ممهور به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد، در تابعیت بخش
کرگانرود شهرستان طوالش ایجاد و تأسیس‌گردد.
6- نام دهستان کرگانرود از توابع بخش کرگانرود شهرستان طوالش به دهستان حویق تغییر
یابد.
7- بخش حویق به مرکزیت روستای حویق از ترکیب دهستانهای حویق و چوبر در تابعیت
شهرستان طوالش‌ایجاد و تأسیس گردد.
8- دهستان چلوند به مرکزیت روستای چلوند مشتمل بر روستاها، مزارع و مکان‌های 1-
چلوندپایین 2-‌نظرمحله 3- کوته کمه 4- شیری حیاطی 5- میه کومه 6- کوتش 7- سولی 8-
اسبینه 9- کوراده 10- باباعلی 11-‌کفتربر 12- گل 13- گشته‌دل 14- خان حیاطی 15-
سهراب محله 16- خلج محله 17- چلوند 18- قره سو19- خلیله سرا 20- باش‌محله 21-
صیدگاه چلوند مطابق نقشه 2500001 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیأت‌دولت می‌باشد،
در تابعیت بخش مرکزی شهرستان آستارا ایجاد و تأسیس گردد.
9- بخش لوندویل به مرکزیت روستای لوندویل از ترکیب دهستان‌های لوندویل و چلوند در
تابعیت شهرستان‌آستارا ایجاد و تأسیس گردد.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1381.3.20 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور