انتصاب آقای اسماعیل تبادار به عنوان استاندار بوشهر

انتصاب آقای اسماعیل تبادار به عنوان استاندار بوشهر

‌شماره : .8901ت26530‌ه‍

‌تاریخ : 1381.03.22
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.3.8 بنا به پیشنهاد شماره 14331.1.11 مورخ
1381.3.1 وزارت‌کشور و به استناد ماده (3) مصوبه شماره 12.602 مورخ 1377.7.30
شورای‌عالی اداری تصویب نمود:
‌آقای اسماعیل تبادار به عنوان استاندار بوشهر تعیین می‌شود.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور