انتصاب آقای عبدالناصر همتی به عنوان رییس کل بیمه مرکزی ایران

انتصاب ‌آقای عبدالناصر همتی به عنوان رییس کل بیمه مرکزی
ایران

‌شماره : .12400ت26599‌ه‍

‌تاریخ : 1381.03.22
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.3.19 بنا به پیشنهاد شماره 12676 مورخ 1381.3.12
وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (19) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران
و بیمه گری - مصوب 1350- تصویب نمود:
‌آقای عبدالناصر همتی به عنوان رییس کل بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور