آیین نامه اجرایی تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمن های فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران

‌آیین‌نامه اجرایی
تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمن‌های فرهنگی ‌و هنری خارجیان مقیم ایران

‌شماره : .7581ت26051‌ه‍

‌تاریخ : 1381.03.29
‌وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی- وزارت امورخارجه
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.3.22 بنا به پیشنهاد شماره 1.32397 مورخ
1380.11.24 وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی‌و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تأسیس‌مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمنهای فرهنگی
و هنری خارجیان مقیم ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمن‌های فرهنگی
‌و هنری خارجیان مقیم ایران
‌ماده 1- مجوز تأسیس مراکز و مؤسسات فرهنگی و هنری برای اشخاص حقوقی یا حقیقی
موضوع ماده (4)‌ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز،‌مؤسسات،‌کانونها و انجمن‌های فرهنگی
و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 1375‌ شورای انقلاب فرهنگی با رعایت مقررات این
آیین‌نامه صادر خواهد شد.
‌ماده 2 - مراکز و مؤسسات یادشده صرفاً به منظور آشنا ساختن ایرانیان با زبان و
فرهنگ و هنر آن کشور و‌معرفی مظاهر و علائق مشترک فرهنگی اتباع دو کشور درحوزه
تمرکز تحقیقات پیرامون مطالعات مربوط به فرهنگ‌و تاریخ ایران با تصویب وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامی براساس ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌می‌نمایند.
‌ماده 3 - تشکیل و تأسیس مراکز و مؤسسات مذکوردرماده یک توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی
خارجی که‌اقامت آنها براساس قوانین اقامت خارجیان در ایران از سوی وزارتخانه‌های
امورخارجه و کشور مجاز شناخته شده‌و کارت اقامت معتبر یا تأییدیه از سوی
وزارتخانه‌های یادشده داشته باشند، مشروط به عمل متقابل بلامانع است.
‌تبصره - ‌وزارتخانه‌های امور خارجه وکشور حسب مورد مرجع تأیید مصلحت سیاسی و
اقامت قانونی‌متقاضیان و وزارت اطلاعات مرجع بررسی صلاحیت متقاضیان می‌باشند.
‌ماده 4 - ‌متقاضیان تأسیس اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط پیش بینی
شده در ضوابط و‌مقررات مصوب باشند، بایستی درخواست کتبی خود را که متضمن خلاصه‌ای
از اهداف و موضوع فعالیت و‌برنامه‌های مورد نظر است با ذکر چگونگی اشتغال و نشانی
کامل خود تسلیم دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز‌فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی نمایند.
‌تبصره - ‌درخواست واصل شده از سوی مراکز، مؤسسات و سازمانهای خارجی می‌بایستی
منظم به نسخه‌از‌اساسنامه ثبت شده مؤسسه یاد شده باشد که صحت آن به تأیید وزارت
امورخارجه رسیده است.
‌ماده 5 - دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی پس از اخذ تقاضا، مراتب را
از مراجع ذی‌ربط(‌مندرج در تبصره ذیل ماده (3) استعلام می‌کند و پس از وصول پاسخ،
مدارک لازم را از متقاضی یا متقاضیان‌دریافت خواهد کرد.
‌ماده 6 - ‌مؤسس یا مؤسسان و مدیر مسؤول تشکیلات فرهنگی مورد تقاضا باید واجد
شرایط زیر باشند:
1 - داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و علوم،‌تحقیقات و فناوری حسب مورد.
2 - صلاحیت علمی، فرهنگی، هنری و تخصصی یا تجربه کافی متناسب با موضوع فعالیت .
3 - داشتن 6 ماه سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی داخل یا خارج از
کشور.
4 - داشتن امکانات کافی مناسب با تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
5 - دارا بودن 25 سال سن و متأهل بودن.
6 - محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح کشور
متبوع و تأیید‌سفارت جمهوری اسلامی ایران.
7 - نداشتن سوء پیشینه کیفری با تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران.
8 - داشتن جواز اقامت یا تأییدیه از سوی مراجع مذکور در تبصره ماده یک آیین‌نامه
با قید تأیید صلاحیت‌متقاضی یا متقاضیان و مدت فعالیت مؤسسه.
‌ماده 7 - مراکز فرهنگی موضوع آیین‌نامه بایستی پس از تأیید صلاحیت و صدور موافقت
اصولی از طرف‌هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مدارک لازم مبنی بر دارا بودن
شرایط مذکور در ماده 5 را به ضمیمه 3 نسخه‌اساسنامه و صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی
مؤسسه به دبیرخانه ارایه نمایند.
‌مراکز یاد شده موظفند در اساسنامه تسلیمی‌الزام خود را به رعایت کامل قوانین و
مقررات نظام جمهوری‌اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی موجود اعلام نمایند و فعالیت آنها
منطبق با شئونات جمهوری اسلامی ایران و‌مغایر با مصالح عمومی‌و مبانی فرهنگ
عمومی‌نباشد.
‌تبصره - ‌در صورتی که اساسنامه و صورتجلسات به یکی از زبانهای خارجی نوشته شده
باشد، ترجمه‌رسمی‌آن در 3 نسخه بایستی ضمیمه شود.
‌ماده 8 - ‌پس از تکمیل پرونده و تأیید مدارک تسلیمی‌و صدور مجوز، مؤسسه یا مرکز
فرهنگی بایستی با‌رعایت مقررات در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت
برسد و نسخه‌ای از اساسنامه ثبت شده مهر‌شده به مهر اداره کل مذکور به دبیرخانه
هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی تسلیم شود و از تاریخ ثبت فعالیت‌مؤسسه یا مرکز
فرهنگی مجاز شناخته می‌شود و اقدام به هر گونه فعالیت فرهنگی و هنری خارجیان مقیم
ایران‌صرفاً از طریق این گونه مراکز فرهنگی رسمی‌ثبت شده ممکن خواهد بود.
‌ماده 9 - ‌نظارت بر فعالیت این گونه مراکز بر اساس آیین‌نامه نظارت و ارزشیابی
مراکز و مؤسسات فرهنگی که‌به تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌رسیده است، خواهد
بود.
‌ماده 10- ‌اشتغال کارکنان خارجی و ایرانی در این گونه مراکز بر اساس قوانین و
مقررات اشتغال اتباع بیگانه و‌قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوط
خواهد بود
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور