تصمیم نمایندگان رییس جمهور در خصوص ورود و ترخیص کالاها و همچنین تمدید پروانه های ورود موقت

تصمیم نمایندگان رییس جمهور
در خصوص ‌ورود و ترخیص کالاها و همچنین تمدید پروانه‌های ورود موقت

‌شماره : .27449ت27152‌ه‍

‌تاریخ : 1381.06.24
‌وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که
مشمول بندهای ماده(38) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمی‌باشند و
در جلسه مورخ 1381.3.25 به استناد‌تصویبنامه شماره .43016ت 25705‌ه‍ مورخ
1380.10.29 هیأت وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر ابلاغ‌می‌شود:
‌ورود و ترخیص کالاها و همچنین تمدید پروانه‌های ورود موقت به شرح فهرست پیوست( )
بلامانع است.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور