تخصیص اعتبار به وزارت بهداشت به منظور تجهیز آزمایشگاه های کنترل کیفیت

تخصیص اعتبار به وزارت بهداشت به منظور تجهیز
آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت

‌شماره : .13950ت25157‌ه‍

‌تاریخ : 1381.06.02
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.5.20 بنا به پیشنهاد شماره 2984 مورخ 1381.3.7
وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند «ط» تبصره (21) قانون بودجه
سال 1381 کل کشور تصویب نمود:
‌الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است به منظور تجهیز آزمایشگاه‌های
کنترل کیفیت تا سقف‌مبلغ چهارصد و پنج هزار و نهصد (900،405) دلار از تسهیلات مالی
بلاعوض بانک توسعه اسلامی استفاده نماید.
ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران،
نسبت به‌امضا و مبادله موافقتنامه‌های مربوط اقدام و مراحل قانونی را پیگیری کند.
ج - وزارت یاد شده موظف است فهرست پروژه‌هایی را که از محل مذکور تأمین اعتبار
می‌شود، به وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای
اطلاع ارسال نماید.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور