آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380

‌شماره : .1845ت26342‌ه‍

‌تاریخ : 1381.06.02
‌وزارت آموزش و پرورش - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.5.20 بنا به پیشنهاد شماره 760.96 مورخ 1381.1.24
وزارت‌آموزش و پرورش و به استناد ماده (15) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- مصوب 1380- آیین‌نامه‌اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380
‌ماده 1- وزارت آموزش و پرورش (‌سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها) مکلف است
درآمد حاصل از‌ارایه خدمات در مراکز رفاهی (‌باشگاه‌های فرهنگیان، خانه‌های معلم)
و مراکز بهداشتی، درمانی فرهنگیان (‌که با‌مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تأسیس شده‌اند) را به حساب درآمدهای اختصاصی سازمان‌های‌آموزش و پرورش استان‌ها
نزد خزانه استان واریز کند و معادل صد درصد (100%) آن را تا سقف مقرر در
قوانین‌بودجه سالیانه از محل اعتبار درآمد اختصاصی مربوط جهت انجام هزینه‌های
تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و‌بهره برداری از مراکز مذکور به مصرف برساند.
‌ماده 2- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود کلیه نیروهای مورد نیاز این
مراکز را از منابع نیروی‌انسانی خود با حفظ پست سازمانی تأمین کند.
‌ماده 3- ‌تمامی‌اموال و دارایی‌ها و تأسیساتی که از محل درآمد مذکور خریداری شده
یا ایجاد خواهد شد،‌اموال دولتی محسوب می‌شوند و تابع آیین‌نامه اموال دولتی
خواهند بود.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور