تخصیص اعتبار به بانک مرکزی جهت بازسازی اماکن مسکونی و تجاری و مسکن و کشاورزی در سال 1381

تخصیص اعتبار به بانک
مرکزی جهت بازسازی اماکن‌مسکونی و تجاری و مسکن و کشاورزی در سال 1381

‌شماره : .25062ت26914‌ه‍

‌تاریخ : 1381.05.27
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - وزارت کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.5.20 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان
مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - مبلغ چهارصد میلیارد (000‌ر000‌ر000‌ر400) ریال از محل تسهیلات تبصره (3)
قانون بودجه سال1381 کل کشور و وجوه اداره شده، موضوع بند"ل"‌تبصره یادشده به
ترتیب برای بخش کشاورزی مبلغ پنجاه میلیارد(000‌ر000‌ ر000‌ر50) ریال و بخش اماکن
مسکونی و تجاری سیصد و پنجاه میلیارد (000‌ر000‌ر000‌ر350)‌ریال در اختیار اشخاص
حقیقی و حقوقی غیردولتی قرار گیرد.
‌تبصره - تفکیک استانی ارقام مذکور با هماهنگی وزارت کشور و سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور تعیین و به‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ابلاغ به
بانکهای عامل اعلام می‌گردد.
2 - منابع تأمین تسهیلات موضوع بند (1) این تصویبنامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
‌الف - پنجاه میلیارد (000‌ر000‌ر000‌ر50) ریال از محل کاهش تسهیلات استان‌ها.
ب - هفده میلیارد (000‌ر000‌ر000‌ر17) ریال از محل کاهش تسهیلات ملی توسعه فضاها و
فعالیت‌های‌آموزشی و فرهنگی ردیف (3) قسمت (‌د) جدول شماره (1) پیوست آیین‌نامه
اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال1381 کل کشور (‌کاهش به ترتیب ارقام 6، 9 و 2
میلیارد ریال از ردیف‌های 2، 5 و 6 جدول شماره 7 پیوست‌آیین‌نامه یادشده)
ج - هفتاد میلیارد (000‌ر000‌ر000‌ر70) ریال از محل کاهش تسهیلات ملی طرح‌های
تولیدی و خدماتی‌حائز اهمیت و ارتقاء کیفیت، موضوع ردیف (4) قسمت (‌د) جدول شماره
(1) پیوست آیین‌نامه یادشده.
(‌کاهش به ترتیب ارقام 41، 14، 12 و 3 میلیارد ریال از ردیف‌های 1، 3، 4 و 7 جدول
شماره 7 پیوست آیین‌نامه‌یادشده)
‌د - پنجاه میلیارد (000‌ر000‌ر000‌ر50) ریال از محل اعتبار متمرکز بند «ل» تبصره
(3) قانون بودجه سال1381 کل کشور (‌طرح‌های اشتغالزای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)
تسهیلات فوق براساس ضوابط مربوط به بخش‌تسهیلات مسکن و کشاورزی حوادث غیرمترقبه
تبصره (3) قانون یادشده می‌باشد.
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تعیین بانک‌های عامل ظرف ده روز
پس از ابلاغ‌تفکیک استانی تسهیلات موضوع این تصویبنامه توسط سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور، اقدام نماید.
‌ه‍ - مبلغ دویست و سیزده میلیارد (000‌ر000‌ر000‌ر213) ریال تحت عنوان «‌وجوه
اداره شده» برای اعطای‌تسهیلات بانکی به منظور بازسازی اماکن مسکونی و تجاری به
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد تا‌براساس دستورالعملی که با پیشنهاد
مشترک وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بنیاد مسکن‌انقلاب اسلامی و
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد، به آسیب دیدگان ناشی از
زلزله اعطا‌شود.
3 - تنخواه گردان خزانه معادل مبلغ دویست و ده میلیارد (000‌ر000‌ر000‌ر210) ریال
به شرح زیر افزایش‌می‌یابد:
‌الف - مبلغ یکصد میلیارد (000‌ر000‌ر000‌ر100) ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای
برای بازسازی‌تأسیسات عمومی‌و زیربنایی آسیب دیده از زلزله در استان‌های قزوین،
همدان، زنجان و کرمانشاه اختصاص‌می‌یابد.
‌این اعتبار با کسر اعتبارات متناظر سهم هر بخش (‌به استثنای آموزش و پرورش) تا
پایان سال تسویه خواهد شد.
ب - مبلغ چهل میلیارد (000‌ر000‌ر000‌ر40) ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای بابت
حق خدمات‌مدیریت بازسازی اماکن مسکونی مناطق زلزله زده.
ج - مبلغ هفتاد میلیارد (000‌ر000‌ر000‌ر70) ریال اعتبار هزینه‌ای بابت کمک بلاعوض
بازسازی اماکن‌مسکونی و تجاری، با رعایت مفاد تصویبنامه شماره .16512ت 26757‌ه‍
مورخ 1381.4.12، اعتبارات مذکور‌بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی توزیع خواهد شد.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور