آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی

‌آیین‌نامه
چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه ‌و حق‌النظاره و اداره
امور اماکن مذهبی

‌شماره : .11786ت26416‌ه‍

‌تاریخ : 1381.05.27
‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.5.20 بنا به پیشنهاد شماره 1.2482 مورخ 1381.2.8
وزارت فرهنگ‌و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه - مصوب1363«، آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از
محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره و اداره امور‌اماکن مذهبی» را به شرح
زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه
‌و حق‌النظاره و اداره امور اماکن مذهبی
‌ماده 1- ‌سازمان اوقاف و امور خیریه که در این تصویبنامه به اختصار سازمان نامیده
می‌شود، مجاز است مبلغ‌چهارده میلیارد و سیصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد هزار
(000‌ر700‌ر 367‌ر14) ریال وجوهی را که از محل‌هدایای مستقل، حق‌التولیه و
حق‌النظاره و اداره امور اماکن مذهبی دریافت می‌کند، در سال 1381 به شرح زیر‌رأساً
هزینه نماید:
‌الف - درآمد
1- مانده وصولی حق‌التولیه درحساب (21) خزانه درپایان سال 1380 ‌مبلغ 000‌ر000‌ر24
ریال.
2- مانده وصولی حق‌النظاره در حساب (23) خزانه در پایان سال 1380 ‌مبلغ
000‌ر700‌ر2 ریال.
3- مانده وصولی حاصل از بابت اداره امور اماکن مذهبی در حساب (25) خزانه در پایان
سال 1380
‌مبلغ 000‌ر000‌ر98 ریال.
4- مانده وصولی وجوه حق‌التولیه و حق‌النظاره و اداره امور اماکن مذهبی (‌تفکیک
نشده) در حساب(91062) بانک ملی شعبه دولتی در پایان سال 1380 ‌مبلغ ..........
ریال.
5- برآورد برگشتی از اعتبارات حواله شده به واحدهای استانی و شهرستانی ‌مبلغ ....
.. .... ریال.
6- پیش‌بینی وصولی حق‌التولیه در سال 1381 ‌مبلغ 000‌ر000‌ر980‌ر5 ریال.
7- پیش‌بینی وصولی حق‌النظاره در سال 1381 ‌مبلغ 000‌ر000‌ر268‌ر2 ریال.
8- پیش‌بینی وصولی وجوه حاصل از بابت اداره امور اماکن مذهبی در سال 1381 از
نذورات مطلقه
‌مبلغ 000‌ر000‌ر995‌ر5 ریال.
‌جمع: (‌چهارده میلیارد و سیصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال)
(‌مبلغ 000‌ر700‌ر367‌ر14 ریال)
ب - هزینه
1- تبلیغ و نشر معارف اسلامی ‌مبلغ 000‌ر000‌ر048‌ر3‌ریال.
2- حفظ عین و منافع و احیای موقوفات و شناسایی آنها ‌مبلغ 000‌ر700‌ر587‌ر10 ریال.
3- حق الزحمه یا پاداش هیأت‌های امنای اماکن اسلامی ‌مبلغ 000‌ر000‌ر480 ریال.
4- حق الزحمه هیأت امنا و حق‌النظاره نظار موقوفات ‌مبلغ 000‌ر000‌ر252 ریال.
‌جمع: (‌چهارده میلیارد و سیصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال)
‌مبلغ: 000‌ر700‌ر367‌ر14 ریال.
‌ماده 2- ‌چنانچه میزان وصولی درآمد بیش از درآمد پیش‌بینی شده در بند (‌الف) ماده
(1) این تصویبنامه‌باشد، سازمان می‌تواند مازاد درآمد را از خزانه دریافت و به
نسبت اعتبار ردیف‌های بند (ب) ماده (1) این‌تصویبنامه هزینه نماید.
‌ماده 3- ‌تبلیغ و نشر معارف اسلامی (‌موضوع این تصویبنامه) شامل فعالیت‌هایی است
که برای کمک به‌ترویج و تعظیم شعایر اسلامی و آموزش قرآن مجید انجام می‌شود، مانند
چاپ و اهدای قرآن کریم، کتب و نشریات‌دیگر، تشکیل کلاس‌های آموزش و برگزاری
مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم، انتخاب و اعزام قاریان و داوران به‌مسابقات، تجهیز
کتابخانه، اهدای جوایز نقدی و غیرنقدی، اعزام مبلّغ مذهبی به کلیه نقاط کشور با
اولویت مناطق‌محروم.
‌ماده 4- حفظ عین، منافع و احیای موقوفات (‌موضوع ردیف (2) بند (ب) ماده (1) این
تصویبنامه) شامل‌کمک و پرداخت وجوه لازم برای انجام امور ثبتی، قضایی، عمرانی،
تعمیر و احیای رقبات و غیره، با رعایت صرفه و‌صلاح موقوفات، همچنین تهیه وسایل،
امکانات و ساختمان برای استقرار ادارات اوقاف و امور خیریه در استان‌ها،‌
شهرستان‌ها و مرکز و پرداخت اجرت و مزایای کارکنان غیررسمی(‌موضوع قسمت آخر تبصره
(3) تصویبنامه‌شماره .71976ت496 مورخ 1366.6.25 مربوط به بودجه سال 1366 سازمان)،
حق بیمه و کسری‌های‌احتمالی بودجه جاری سال 1381 است.
‌ماده 5- سازمان می‌تواند از محل اعتبار ردیف‌های (3) و (4) بند (ب) ماده (1) این
تصویبنامه امور زیر را‌انجام دهد:
‌الف - از محل اعتبار ردیف (3) حق الزحمه یا پاداش مقرر امین و هر یک از اعضای
هیأت امنای اماکن مذهبی‌اسلامی را با رعایت ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (5)
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و‌سایر مقررات پرداخت کند.
ب - از محل اعتبار ردیف (4) حق‌الزحمه هیأت امنا و حق‌النظاره نظار موقوفات را با
توجه به مفاد ماده (33)‌آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و
امور خیریه و تبصره (2) آن و ماده (19) آیین‌نامه‌اجرایی ماده (5) قانون یاد شده
حسب مورد پرداخت کند.
‌ماده 6- فعالیت‌های پیش‌بینی شده در مواد (3)، (4) و (5) این تصویبنامه با توجه
به ضرورت و اولویت در‌حدود اعتبار مصوب انجام خواهد شد.
‌تشخیص ضرورت و اولویت هزینه‌های موضوع مواد فوق با سرپرست سازمان یا مقام مجاز از
طرف وی خواهد‌بود.
‌ماده 7- تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به مفاد مواد (3)، (4) و (5) این
تصویبنامه با موافقت سرپرست‌سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.
‌ماده 8- مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد
شد.
‌ماده 9- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور