مجوز اشتغال به کار افراد موضوع نامه شماره 10069 مورخ 1381.3.22 و موضوع نامه شماره 38261.1.23 مورخ 1381.5.6

مجوز
اشتغال به کار افراد موضوع نامه شماره 10069 مورخ 1381.3.22 و موضوع نامه شماره
38261.1.23 مورخ 1381.5.6

‌شماره : .29927ت26831ک

‌تاریخ : 1381.06.24
‌وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت کشور
‌وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1381.5.20 به استناد ماده
(8) قانون نحوه‌تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی- مصوب 1366- و بند «‌و» تبصره
(4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و‌با رعایت تصویبنامه شماره .18997ت 19089‌ه‍
مورخ 1377.3.27 تصویب نمودند: اشتغال به کار افراد به‌شرح زیر با رعایت قوانین و
مقررات مربوط مجاز است:
1- فرد موضوع نامه شماره 10069 مورخ 1381.3.22 وزارت کار و امور اجتماعی تا پایان
سال جاری در‌وزارتخانه یاد شده.
2- فرد موضوع نامه شماره 38261.1.23 مورخ 1381.5.6 وزارت کشور تا پایان سال جاری
در وزارتخانه‌یاد شده.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1381.6.12 ‌به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور