اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۵۶۰۳۹/۵۰۰۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷

شماره۵۶۰۳۹/۵۲۶۲۶                                   ۱۳۹۸/۵/۱
اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۵۶۰۳۹/۵۰۰۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

نظر به اینکه در بند (۳) تصویب نامه شماره ۵۰۰۳۷/ت۵۶۰۳۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ عبارت «و عبارت «و سایر خریدهای گروهی ده نفر و بیشتر مشمول تخفیف پانزده درصد (۱۵%)» بعد از عبارت «به صورت نیم بها» اضافه «قبل از واژه» می شود.» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی