انتصاب آقایان سیدرحمت ا.. اکرمی و عباس میرزا ابوطالبی به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری

انتصاب ‌آقایان سیدرحمت‌ا..‌اکرمی‌و عباس میرزا ابوطالبی به عنوان اعضای هیأت
عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری

شماره : .33823ت27368‌ه‍

‌تاریخ : 1381.07.28
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.7.24 بنا به پیشنهاد شماره 101.125971 مورخ
1381.7.14‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون رسیدگی
به تخلفات اداری - مصوب1372- و در اجرای ماده (37) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی
به تخلفات اداری، موضوع تصویبنامه شماره.26222ت304‌ه‍مورخ 1373.8.2 تصویب نمود:
‌آقایان سیدرحمت‌ا..‌اکرمی‌و عباس میرزا ابوطالبی به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت
مذکور در ماده(37) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع
تصویبنامه شماره .26222ت304‌ه‍مورخ1373.8.2 تعیین می‌شوند.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور