تصویب اصلاح تقسیماتی در استان اصفهان

تصویب اصلاح تقسیماتی در استان اصفهان

‌شماره : .39040ت26991‌ه‍

‌تاریخ : 1381.12.04
‌وزارت کشور وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.41339 مورخ
1381.5.15‌وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره .58538ت 26118ه مورخ 1380.12.22
و به استناد ماده 13 قانون‌تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تصویب
نمودند:
1-‌روستای کمشجه مرکز دهستان برخوار شرقی از توابع بخش برخوار شهرستان برخوار و
میمه در استان‌اصفهان به شهر تبدیل و به عنوان شهر کمشجه شناخته شود.
2- محدوده این شهر بر اساس تبصره یک ماده (4) قانون مذکور تعیین خواهد شد.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1381.11.28 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور