شماره : .65777ت23410 ه‍

شماره :
.65777ت23410‌ه‍

‌تاریخ : 1381.12.24
‌وزارت کشور
‌وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1381.12.18 بنا به
پیشنهاد شماره1.4.42.81741 مورخ 1381.9.9 وزارت کشور و با رعایت تصویب نامه شماره
.58538‌ت26118ه مورخ1380.12.23 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط
تقسیمات کشوری مصوب 1362 اصلاحات‌تقسیماتی زیر را در استان خراسان تصویب نمودند:
1 - بخش زاوین به مرکزیت روستای روسفلی از ترکیب دهستانهای زاوین و پساکوه در
تابعیت شهرستان مشهد‌ایجاد و تاسیس گردد.
2 - شهرستان کلات به مرکزیت شهر کلات از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان خراسان
ایجاد و تاسیس‌گردد:
1 - بخش مرکزی به مرکزیت شهر کلات شامل دهستانهای کبود گنبد و هزار مسجد 2 بخش
زاوین این تصویب‌نامه در تاریخ 1381.12.27 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده
است.
‌محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور