اعطای نشان دولتی درجه سوم مهر به خانم منیر علی (گرجی )

اعطای ‌نشان‌ دولتی ‌درجه ‌سوم ‌مهر به‌ خانم ‌منیر
علی‌(گرجی‌)

شماره‌ : .16156ت 32905 ه¨

تاریخ : 1384.03.17
نهاد ریاست جمهوری ـ مرکز امور مشارکت زنان
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1384.3.8 به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و
اختیارات ومسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1365ـ تصویب نمود:
نشان دولتی "درجه سوم مهر" به خانم منیر علی (گرجی‌) اعطا شود.
محمدرضاعارف - معاون اول رییس‌جمهور