اعطای نشان دولتی درجه دوم لیاقت و مدیریت به آقای نصراله جهانگرد

اعطای‌ نشان‌ دولتی‌ درجه ‌دوم ‌لیاقت ‌و
مدیریت ‌به ‌آقای‌ نصراله ‌جهانگرد

شماره‌ : .16175ت 32905 ه¨

تاریخ : 1384.03.17
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات‌
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ .3.8 1384 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات و به‌استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای
ریاست جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1365ـ تصویب نمود:
نشان دولتی "درجه دوم لیاقت و مدیریت‌" به آقای نصر اله جهانگرد اعطا شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور