اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

اصلاح ماده 3 آیین‌نامه
اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

شماره‌ : .10300ت‌28790 ه¨

تاریخ : 1383.03.04
وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کار و امور اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.2.9 بنا به پیشنهاد شماره 4157 مورخ 1382.3.17
وزارت بهداشت‌،درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (94) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـتصویب نمود:
در ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ
موضوع تصویبنامه شماره‌.14674ت‌26589ه¨ مورخ 1381.4.8 ـ عبارت "و ادارات کل کار و
امور اجتماعی‌" حذف می‌شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور