تصویب نامه در خصوص الحاق بند (۶) به تصویب نامه های شماره ۱۸۲۴۹/ت۲۴۸۳۲ک مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ و ۱۰۰۷۶۲/ت۴۶۴۶۷ک مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۶


شماره۵۶۸۴۷/ت۵۵۹۵۲هـ                                ۱۳۹۸/۵/۹
تصویب نامه در خصوص الحاق بند (۶) به تصویب نامه های شماره ۱۸۲۴۹/ت۲۴۸۳۲ک مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ و ۱۰۰۷۶۲/ت۴۶۴۶۷ک مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۶ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان بند (۶) به تصویب­نامه شماره ۱۸۲۴۹/ت۲۴۸۳۲ک مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۱۰۰۷۶۲/ت۴۶۱۶۷ک مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۶ اضافه می­شود:

۶ ـ فرودگاه مستقر در این منطقه می­تواند علاوه بر حمل و نقل باری، با تأیید
سازمان هواپیمایی کشوری به فعالیت مسافری و آموزشی نیز بپردازد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری