تعیین آقای برادران شرکاء معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع اعتبار ردیف 503623(گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات)

تعیین آقای
برادران شرکاء معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان
نماینده ویژه رییس‌جمهور در مورد توزیع ‌اعتبار ردیف 503623(گسترش فناوری‌ اطلاعات
و ارتباطات)

شماره‌ : .4667ت‌30442ه¨

تاریخ : 1383.03.04
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.2.16 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل
یکصد و بیست و هفتم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آقای حمید رضا برادران شرکاء ـ معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور ـ به عنوان‌نماینده ویژه رییس جمهور در موارد زیر تعیین می‌شود:
الف ـ انجام جابجایی اعتبارات سال 1383 طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای‌، موضوع
جزء (3ـ1) بند"الف‌" تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 کل کشور.
ب ـ توزیع و ابلاغ اعتبارات حسب مورد هزینه‌ای (جاری‌) و تملک داراییهای سرمایه‌ای
(عمرانی‌) ردیفهای‌متفرقه مشروحه جدول پیوست‌(1)، منظور در قانون بودجه سال 1383
کل کشور، بین دستگاههای اجرایی‌ذی‌ربط‌. تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رییس‌جمهور
درخصوص امور اجرایی موارد یادشده اتخاذ می‌شود درحکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأت
وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی‌هیأت
دولت قابل صدور خواهد بود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

1 - جدول مزبور در آرشیو اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.