اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور ایران

اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور ایران

شماره‌ : .22717ت‌29543 ه¨

تاریخ : 1383.05.12
وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.2.20 بنا به پیشنهاد شماره 9.6797 مورخ 1382.7.13
قوه قضاییه وبه استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب‌1379 ـ تصویب نمود:
ماده (5) اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور ایران ـ مصوب 1352 ـ به شرح زیر
اصلاح می‌شود:
ماده 5 ـ سرمایه شرکت سی و دو میلیارد و پانصد و نود و یک میلیون و هشتصد هزار
(800.000ر591ر32)ریال و منقسم به سیصد و بیست و پنج هزار و نهصد و هجده سهم یکصد
هزار ریالی با نام و غیرقابل انتقال است که کلاًمتعلق به دولت است و از محل
داراییهای سازمان روزنامه رسمی کشور پس از وضع دیون آن تأمین می‌شود.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 83.30.8034 مورخ 1383.4.29 شورای نگهبان به تأیید
شورای‌یادشده رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور