جایگزین شدن آقایان صفدرحسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و حمیدرضا برادران شرکاء رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به جای آقایان طهماسب مظاهری و محمد ستاری فر در تصویبنامه های موضوع تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور

جایگزین شدن آقایان صفدرحسینی وزیر امور
اقتصادی و دارایی و حمیدرضا برادران شرکاء رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
به جای آقایان طهماسب مظاهری و محمد ستاری‌فر در تصویبنامه‌های موضوع تعیین
نماینده یا نمایندگان ویژه رییس‌جمهور

شماره‌ : .10302ت 30712ه¨

تاریخ : 1383.03.04
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.2.27 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل
یکصد و بیست و هفتمقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویبنامه‌های موضوع تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور، آقایان صفدر
حسینی ـ وزیر اموراقتصادی و دارایی ـ و حمیدرضا برادران شرکاء ـ معاون رییس جمهور
و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیکشورـ به ترتیب جایگزین آقایان طهماسب مظاهری ـ
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ و محمد ستاری‌فر ـ معاون‌رییس جمهور و رییس سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشورـ می‌گردند.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور