تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان

تغییرات ‌و اصلاحات ‌تقسیماتی ‌در استان ‌خراسان

شماره‌ : .13808ت 30786 ه¨

تاریخ : 1383.03.20
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.2.27 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده
(13) قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تصویب نمود:
تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر در استان خراسان ایجاد می‌شود:
الف - مرز بین بخش فاروج از توابع شهرستان قوچان و بخش باجگیران از توابع همین
شهرستان مطابق نقشه‌1.250000 پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد،
اصلاح می‌گردد.
ب - نام دهستان خبوشان از توابع بخش فاروج در شهرستان قوچان به دهستان تیتکانلو
تغییر می‌یابد.
ج - دهستان حصار به مرکزیت روستای حصار اندف مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای
زیر مطابق نقشه یادشده در تابعیت بخش فاروج در شهرستان قوچان ایجاد و تأسیس
می‌گردد.
1- آق باغ 2- اسفجیر 3- بدنه 4- حصار اندف 5- حصار کهنه 6- خبوشان 7- خواجه‌ها
8-خوکانلو 9-دربند اسفجیر 10- ده نظر 11- زورآباد 12- شاهزاده اسمعیل 13- شاهزاده
عبداله 14- طرقی 15- طالق 16-قره مقصود 17- قره تپه 18- قشلاق بهمن 19- قشلاق
لاچین 20- قلعه صفا 21- قوچ قلعه 22- کلاته شاکی 23-کلاته فیروز 24- کلاته کاریز
25- کوران ترکیه 26- کوران کردیه 27- گنداب 28- گور 29- یام
د- بخش خبوشان به مرکزیت روستای تیتکانلو از ترکیب دهستانهای تیتکانلو و حصار در
تابعیت شهرستان‌قوچان ایجاد و تأسیس می‌گردد.
ه¨ - شهرستان فاروج به مرکزیت شهر فاروج ازترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان
خراسان ایجاد و تأسیس می‌گردد.
1- بخش مرکزی به مرکزیت شهر فاروج شامل دهستانهای فاروج‌، سنگر و شاه جهان
2- بخش خبوشان
و- با تصویب محدوده دهستان مندرج در بند "ج‌" این تصویبنامه‌، چنانچه روستا، مزرعه
و مکان دیگری به جزفهرست اسامی مندرج در نقشه پیوست (1)و در محدوده آن ملاحظه شود
یا در آینده در آن به وجود آید در حوزه وتابعیت دهستان مربوط خواهد بود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

1 - نقشه مزبور در آرشیو اداره‌کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.