اجازه برگزاری گردهمایی بین المللی پیوند کلیه توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی

اجازه
برگزاری گردهمایی بین‌المللی پیوند کلیه توسط‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی‌، درمانی شهید بهشتی

شماره‌ : .10305ت‌30102 ه¨

تاریخ : 1383.03.04
وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.2.30 بنا به پیشنهاد شماره 168074 مورخ 1382.11.4
وزارت‌بهداشت‌،درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه
اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های‌غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب 1370 ـ
تصویب نمود:
1 ـ برگزاری گردهمایی بین‌المللی پیوند کلیه توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی‌، درمانی شهیدبهشتی از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است‌.
2- دانشگاه یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این
امر اختصاص یافته‌است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3 ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور