اجازه برگزاری گردهمایی بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی

اجازه برگزاری گردهمایی بین‌المللی طب سنتی و مفردات پزشکی توسط دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی

شماره‌ : .10284ت 30081 ه¨

تاریخ : 1383.03.04
وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.2.30 بنا به پیشنهاد شماره 164184 مورخ 1382.10.27
وزارت‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه
اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های‌غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب 1370 ـ
تصویب نمود:
1 ـ برگزاری گردهمایی بین‌المللی طب سنتی و مفردات پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات‌بهداشتی‌، درمانی شهید بهشتی از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز
است‌.
2- دانشگاه یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این
امر اختصاص یافته‌است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3 ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور