آیین نامه اجرایی بند "چ " تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند "چ‌" تبصره (14) قانون بودجه سال
1383 کل کشور

شماره‌ : .6811ت 30449 ه¨

تاریخ : 1383.03.04
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.2.30 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات
و فناوری اطلاعات‌و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و
به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و بند "چ‌" تبصره
(14) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به‌شرح زیر
تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند "چ‌" تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
ماده 1 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در این آیین‌نامه ـ وزارت ـ نامیده
می‌شود، مکلف است‌نسبت به تهیه و تنظیم طرح بلند مدت نحوه استفاده بهینه از فضای
فرکانس کشور و در جهت جلوگیری از انحصار دربخشهای دولتی و غیردولتی با استفاده از
فناوری روز و با بهره‌گیری از خدمات مشاوران داخلی و خارجی حداکثر تاپایان سال
جاری اقدام نماید.
ماده 2 - وزارت مکلف است به منظور تسریع در اجرای ماده (124) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت آیین‌نامه اجرایی
ماده یادشده‌، نسبت به صدور مجوزفعالیت به بخش غیردولتی عامل و وصول و واریز مبلغ
حق امتیاز فعالیت و حق فرکانس به خزانه اقدام نماید.
ماده 3 - حق امتیاز، مبلغی است که توسط وزارت با توجه به نوع فعالیتهای مندرج در
بند "الف‌" ماده (124)قانون یادشده دریافت می‌گردد.
ماده 4 - روش‌، شرایط صدور مجوز، مدت اعتبار و شرایط تمدید آن توسط کمیسیون ماده
(2) آیین‌نامه‌اجرایی تبصره ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه تعیین می‌شود.
مبالغ حق امتیاز از طریق مزایده تعیین می‌شود.
تبصره ـ موارد استثنا باتوجه به نوع فعالیت‌، پس از بررسی و تعیین مبلغ حق امتیاز
توسط کمیسیون ظرف 3 ماه‌از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه برای تصویب به هیأت وزیران
پیشنهاد خواهد شد.
ماده 5 - صددرصد (100%) درآمدهای حاصل از اجرای این فعالیت‌، به درآمد عمومی کشور
(خزانه‌داری‌کل‌) ردیف 491160 (قسمت سوم "الف‌" قانون بودجه سال 1383 کل کشور)
واریز می‌شود.
تبصره ـ معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از محل ردیف 503668 (قسمت چهارم "پ‌" قانون
بودجه سال‌1383 کل کشور) به منظور استفاده در فعالیتهای موضوع ماده (6) این
آیین‌نامه در نظر گرفته می‌شود.
ماده 6 - نحوه هزینه مبالغ حق امتیاز و حق فرکانس به شرح زیر تعیین می‌شود. وزارت
موظف است نسبت بههزینه نمودن درآمد حاصل از صدور مجوز فعالیت (حق امتیاز) پس از
مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور برای موارد زیر اقدام
نماید:
الف - کمک به جابه جایی باندهای فرکانسی دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد امکان
واگذاری باند فرکانسی‌به اپراتورهای جدید.
ب - ایجاد بازسازی و بهبود زیرساختهای مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات‌.
پ - بهبود مدیریت طیف فرکانس امواج رادیویی و تجهیز مراکز کنترل فرکانس و
سالم‌سازی فضای فرکانسی‌.
ت - ارائه خدمات پایه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقاط روستایی و مناطقی که به
تشخیص کمیسیون مزبوردارای توجیه اقتصادی نمی‌باشد، از طریق شرکتهای مخابرات استانی
و سایر شرکتهای وابسته به وزارت و شرکتهای‌تعاونی و خصوصی‌.
ث - اجرای طرحهای تحقیقاتی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات‌.
ج - اجرای طرحهای توسعه‌، اشتغال‌آفرین و صادرات خدمات فنی و مهندسی و نرم‌افزار
در قلمرو ارتباطات وفناوری اطلاعات توسط بخشهای تعاونی و خصوصی به صورت وجوه اداره
شده مطابق آیین‌نامه اجرایی بند " ح‌"تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 کل کشور.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور