آیین نامه اجرایی بند "چ " تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند "چ‌" تبصره (4) قانون بودجه سال
1383 کل کشور

شماره‌ : .10291ت 30649ه¨

تاریخ : 1383.03.04
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.2.30 بنا به پیشنهاد شماره 101.22745 مورخ
1383.2.19 سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند "چ‌" تبصره (4) قانون
بودجه سال 1383 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندیادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند "چ‌" تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
ماده 1 ـ مرکز آمار ایران می‌تواند برای کلیه مراحل اجرای طرحها و فعالیتهای آماری
و سرشماری از خدمات‌کارکنان دولت استفاده نموده و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق
و مزایای دریافتی بر اساس این آیین‌نامه پرداخت‌نماید.(1)
ماده 2 ـ استفاده از خدمات مستخدمان دستگاههای مشمول ماده (1) این آیین‌نامه پس از
کسب نظر موافق‌دستگاه مربوط توسط مدیر اجرایی برنامه تولید و خدمات آماری مرکز
آمار ایران یا نماینده مجاز مرکز آمار ایران دراستانها انجام می‌گیرد.
ماده 3 ـ ملاک در پرداخت حق‌الزحمه مراحل مختلف‌، اجرای برنامه‌های آماری و
سرشماری میزان کارمفید انجام شده شامل تعیین اقلام آماری‌، طراحی جداول نهایی‌،
تهیه و تدوین تعاریف و مفاهیم‌، طراحی فرمها وپرسشنامه‌ها، تهیه برنامه‌های کار از
جمله نرم‌افزارهای مورد نیاز برای عملیات استخراج ماشینی و مراجعه به‌واحدهای
آماری و تکمیل پرسشنامه‌های آماری‌، تهیه و یا تکمیل برگه‌های نقشه و مدیریت و
نظارت بر اجرای تولیدو خدمات آماری می‌باشد و مستلزم صدور گواهی کار از جانب
دستگاههایی است که در هر مورد مرکز آمار ایران‌تعیین می‌کند.
ماده 4 ـ مرکز آمار ایران مجاز است در ازای انجام فعالیتهای مذکور در ماده (3) این
آیین‌نامه روزانه حداکثر تاسقف مبالغ مندرج در بندهای ذیل اقدام به پرداخت
حق‌الزحمه نماید:
الف ـ مأمور اجرا و آمارگیر حداکثر 51000 ریال
ب ـ بازبین فنی حداکثر 46000 ریال
ج ـ مسؤول گروه حداکثر 62000 ریال
د ـ کارشناس‌ حداکثر 70000 ریال
ه¨ ـ نقشه‌بردار و مأمور تهیه و اصلاح نقشه‌ حداکثر 51000 ریال
و ـ مسؤول گروه نقشه‌، مدارک و عوامل اجرایی عملیات فرابری داده‌ها حداکثر 51000
ریال
زـ مسؤول اداری‌، تدارکات‌، خدمات مالی‌ حداکثر 55000 ریال
ح ـ مسؤول امور مالی (ذی‌حساب یا عوامل ذی‌حساب‌) حداکثر 57000 ریال
ط ـ ناظر و معاون فنی طرح‌ حداکثر 80000 ریال
ی ـ مدیریت اجرایی و یا قائم‌مقام مدیر اجرا حداکثر 90000 ریال
ک ـ اعضای کارگروههای اجرای برنامه‌های آماری سازماندهی‌، مالی‌، حداکثر 100000
ریال
اداری‌، تدارکات و خدمات
ل ـ حسابدار، متصدی اداری‌، متصدی تدارکات و امور نقلیه حداکثر 36000 ریال
م ـ دفتردار، ماشین‌نویس و سایر عوامل خدماتی و اجرایی‌ حداکثر 34000 ریال
ن ـ راننده حداکثر 40000 ریال
س ـ ایاب و ذهاب در نقاط شهری‌ حداکثر 8700 ریال
ع ـ هزینه خوراک عوامل اجرایی بندهای "الف‌"، "ب‌"، "ج‌"، "د"،"ه¨"، حداکثر 12000
ریال
"و"، "ز"، "ل‌"، "م‌"، "ن‌" و "س‌"
تبصره ـ حجم کار روزانه رده‌های فوق‌الذکر، حسب شرایط برنامه اجرایی و جغرافیایی و
همچنین میزان‌پرداخت تا سقف مبالغ مندرج در این ماده توسط مرکز آمار ایران تعیین و
ابلاغ می‌گردد.
ماده 5 ـ با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی‌، وضعیت جغرافیایی و گستردگی
عملیات هریک از طرحها،زمان همکاری کارکنان مشمول این آیین‌نامه توسط مرکز آمار
ایران تعیین می‌گردد که حداکثر از 3 ماه برای هر طرح‌تجاوز نخواهد کرد.
ماده 6 ـ نحوه استفاده از خدمات مستخدمان دستگاههای مشمول ماده (1) این
آیین‌نامه‌، حسب شرایط‌برنامه اجرایی طرحها، به صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت تعیین
می‌شود.
ماده 7 ـ به کارکنانی که از مزایای این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند، حق مأموریت
(فوق‌العاده‌، روزانه‌) اضافه‌کارو عناوین مشابه جهت انجام فعالیتهای منظور در این
آیین‌نامه تعلق نمی‌گیرد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

1 - به موجب نامه شماره 30649.12939 مورخ 1383.4.3 دبیر هیأت دولت عبارت «که طرحها
و فعالیتهای آماری مصوب‌شورای‌عالی آمار را اجرا می‌کند» که به اشتباه تحریر شده
بود به شرح فوق حذف گردید.