محسوب شدن بیمارستان خیریه رحیمیان واقع در شهر الوند استان قزوین از مصادیق موسسات موضوع بند(9) ماده (37)قانون امور گمرکی

محسوب‌ شدن‌ بیمارستان ‌خیریه ‌رحیمیان‌ واقع ‌در شهر الوند
استان ‌قزوین ‌از مصادیق ‌موسسات‌ موضوع ‌بند(9) ماده‌(37)قانون ‌امور گمرکی

شماره‌ : .15621ت 32511 ه¨

تاریخ : 1384.03.16
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1384.3.11 بنا به پیشنهاد شماره 53070 مورخ 1383.12.11
وزارت‌امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور
گمرکی - مصوب 1350- تصویب‌نمود:
بیمارستان خیریه رحیمیان واقع در شهر الوند استان قزوین از مصادیق مؤسسات موضوع
بند (9) ماده‌(37) قانون امور گمرکی محسوب می‌شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور