اصلاحات تقسیماتی در استان آدربایجان شرقی

اصلاحات تقسیماتی در استان آدربایجان‌شرقی

شماره‌ : .19579ت 28842ک

تاریخ : 1383.04.17
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1383.3.17 بنا به پیشنهاد
شماره‌1.4.42.27614 مورخ 1382.3.24 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف
و ضوابط تقسیمات‌کشوری ـ مصوب 1362 ـ با رعایت تصویبنامه شماره .58538ت‌26118 ه¨
مورخ 1380.12.22 تصویب‌نمودند:
1ـ مرز بین دهستان‌های بناب‌، دولت‌آباد و زنوزق از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند
در استان آذربایجان‌شرقی مطابق نقشه 1.250000 پیوست‌(1) که با مهر دفتر هیأت دولت
تأیید می‌شود اصلاح گردد.
2ـ روستای بناب مرکز دهستان بناب از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند در استان
آذربایجان شرقی به شهرتبدیل و به عنوان شهر بناب جدید شناخته شود.
محدوده قانونی این شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذکور تعیین خواهد شد.
این تصویبنامه در تاریخ 1383.4.11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

1 - نقشه مزبور در آرشیو اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.