اجازه انحلال سازمان صنایع ملی ایران

اجازه انحلال سازمان صنایع ملی ایران‌

شماره‌ : .5425ت‌28507هـ

تاریخ‌ : 1382.02.08
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.7 بنا به پیشنهاد شماره 10787 مورخ 1382.1.26
وزارت‌صنایع و معادن و به استناد ماده (17) اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران ـ
مصوب 1358 ـ تصویب نمود:
انحلال سازمان صنایع ملی ایران با رعایت قوانین مربوط مجاز است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور