اصلاح ماده 3 اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری

اصلاح ماده 3 اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری

شماره‌ : .22715ت 29620 ه¨

تاریخ : 1383.05.12
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران درجلسه مورخ 1383.4.17 بنا به پیشنهاد شماره 7500.21453 مورخ
1382.7.27سازمان تأمین اجتماعی و به استناد تبصره (2) ماده (11) اصلاحی قانون
اصلاح برخی از مواد قانون اصلاحمقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری -
مصوب 1380 - تصویب نمود:
ماده (3) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری‌، موضوع تصویبنامه شماره
.25819ت‌26952ه¨ مورخ‌1382.5.22 به شرح ذیل اصلاح می‌شود.
"ماده 3 - سازمان اداره امور صندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی
کشوری را بارعایت مقررات استخدامی مربوط عهده‌دار است‌".
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 83.30.8036 مورخ 1383.4.29 شورای نگهبان به تأیید
شوراییادشده رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور