طرح آمایش نواحی تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی

طرح آمایش نواحی تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی

شماره‌ : .14882ت‌32388هـ

تاریخ : 1384.04.26
وزارت نفت ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
وزیران درجلسه مورخ 1384.4.8 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور ووزارتخانه‌های نفت‌، کشور و مسکن وشهرسازی موضوع نامه شماره 101.216094 مورخ
1383.11.27سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران طرح آمایش نواحی تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس
جنوبی را تصویب نمود:

طرح آمایش نواحی تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی‌
فصل اول - جهت گیری آمایشی نواحی تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی
ماده 1 ـ به منظور ساماندهی استقرار محوری نقش‌آفرین در توسعه ملی بر پایه منابع
گاز در سواحل وجزایر خلیج‌فارس و گسترش آن در محدوده‌هایی از مناطق جنوبی کشور با
ویژگی‌هایی به شرح زیر:
الف - عملکرد فراملی و نقش برتر نسبت به فعالیت‌های مشابه در سطح منطقه
ب - توان تولید کالا، تجهیزات و خدمات مرتبط با صنایع نفت‌، گاز، پتروشیمی و
انرژی‌بر و زنجیره‌هایاولویت‌دار آنها
ج - قابلیت انتقال و صدور فناوری
د - ارایه خدمات نوین در زمینه‌های مدیریت‌، بازاریابی‌، بورس و توسعه فعالیت‌های
جنبی اصول‌، مبانیو جهت‌گیری‌های آمایشی باید به شرح پیوست شماره یک این تصویبنامه
در شکل‌گیری و استقرار فعالیت وجمعیت در نواحی تاثیرپذیر از فعالیت‌های مرتبط با
حوزه گازی پارس جنوبی مدنظر قرار گیرد.
تبصره ـ حوزه تعامل و تاثیرگذاری فعالیت‌های گسترده پارس جنوبی به تناسب موضوعات
متفاوت‌،عرصه‌های متفاوتی را در بر می‌گیرد لذا در این مصوبه صرفا محدوده‌هایی که
بایستی کاربری‌های آن تعریف ومدیریت شوند، مشخص شده است‌.
ماده 2ـ از آنجا که فعالیتهای حوزه گازی پارس جنوبی مرکز ثقل تحولات آتی منطقه
بشمار می‌رود به‌منظور ساماندهی فضایی فعالیت‌های مرتبط با آن‌، وزارت نفت موظف
است‌:
الف - برنامه درازمدت (20ساله‌) تولید (و واردات‌) و مصرف (از جمله صادرات‌) گاز
طبیعی در کشور راتهیه و برای تایید به شورای اقتصاد ارایه کند.
ب - برنامه دراز مدت (20 ساله‌) استقرار فازهای گازی و دیگر واحدهای مورد نیاز را
در ساختگاههای‌شماره (1) (منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی‌)، شماره 2 تنبک و شماره
3 مقام و نخیلو و سایرساختگاههای مناسب در ساحل دریا بین بوشهر و بندر عباس را
تهیه و طبق مقررات به اجرا گذارد.
ج - امکان استقرار ساختگاه صنایع وابسته به گاز و پتروشیمی را در سواحل خلیج فارس
و دریای عمان‌مطالعه و ارایه نماید.
ماده 3ـ سیاستهای آمایش درخصوص توزیع جمعیت مرتبط با فعالیتهای پارس جنوبی‌، به
ترتیب‌اولویت تقویت و تجهیز ساختارهای موجود مراکز جمعیتی تا حد پذیرش سقف جمعیتی
مناسب‌،شکل‌گیری نواحی شهری جدید در اطراف مراکز شهری موجود و ایجاد شهرهای جدید
می‌باشد.
به منظور هدایت و مدیریت ساخت و ساز و کاربری اراضی در محدوده‌های پیرامونی نقاط و
عرصه‌هایمناسب برای کاربری‌های صنعتی و مسکونی مرتبط با فعالیت‌های پارس جنوبی و
با رعایت اصول وجهت‌گیری‌های آمایشی این مصوبه و پیوست آن و رعایت اصول پدافند
غیرعامل‌، وزارت مسکن وشهرسازی موظف است‌:
الف - طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب (شامل استانهای بوشهر و هرمزگان‌) را همزمان با
طرح کالبدی‌منطقه فارس حداکثر در مدت یک سال از ابلاغ این تصویبنامه تهیه و پس از
تصویب شورای عالی شهرسازی‌و معماری ایران ابلاغ نماید.
ب - برای محدوده اولویت اول (نوار اول و دوم پیوست شماره 1) و نقاط جمعیتی واقع در
درون آن‌(شامل ساحل و حاشیه دریا از دیر تا چارک به انضمام جزایر لاوان‌،
هندورابی‌، فارور بزرگ و کوچک‌،ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک‌)، طرحهای توسعه و عمران
در مقیاس مناسب‌، همراه با تعیین کاربری اراضی‌را ظرف 9 ماه بعد از ابلاغ این
تصویبنامه تهیه و پس از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌،ابلاغ نماید.
ج - برای نواحی واقع در محدوده استانهای بوشهر، فارس و هرمزگان طرحهای ناحیه‌ای
تهیه نماید.
د - نسبت به مطالعه ویژگی‌های معماری بومی منطقه‌، تدوین معیارها و سبکهای شناخته
شده و استانداردنمودن عناصر، ابعاد و جزئیات این معماری و تدوین آیین‌نامه‌های
لازم جهت الزام سازندگان به اجرا وچگونگی نظارت بر این امر، اقدام نماید.
هـ ـ تسهیلات لازم برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در امر ساخت و تولید مسکن
مورد نیازسطوح مختلف درآمدی را فراهم نماید.
ماده 4 ـ کلیه فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌های واقع در محدوده اولویت اول
(مذکور در ماده‌(3) این تصویبنامه‌)، موظفند تا زمان تصویب نتایج مطالعات کاربری
راضی محدوده فوق‌، نظارت بر ساخت‌وسازها را در چارچوب طرح‌های مصوب موجود با جدیت
تمام انجام دهند و از هرگونه ساخت و ساز خارج‌از این چارچوب جلوگیری نمایند.

فصل دوم - اقدامات و تکالیف دستگاههای اجرایی
ماده 5 ـ با توجه به ضرورت توسعه منطقه ویژه پارس جنوبی به دلیل ذخایر بزرگ گازی
آن‌، وزارت نفتموظف است که با در نظر گرفتن الزامات فنی‌، شبکه‌های زیربنایی موجود
و پیش‌بینی شده اقدامات ذیل را درطول برنامه‌های زمانبندی شده 5 ساله کشور در
منطقه به اجرا بگذارد:
الف - استقرار فازهای بهره‌برداری گازی‌، مجتمع‌های پتروشیمی‌، واحدهای LTG،
واحدهای GNL درمحدوده‌های پیش‌بینی شده‌.
ب - تملک اراضی مناسب در محدوده‌های مذکور در ماده (2) این تصویبنامه
ج - توسعه خطوط انتقال گاز طبیعی جهت مصارف داخلی و صادرات با تاکید بر احداث خط
انتقال گازاز منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی به بندرعباس و شیراز و بوشهر به منظور
ایجاد فرصت سرمایه‌گذاریبخش خصوصی
د - استقرار سیستم مدیریت محیط زیستی در منطقه
هـ - عملیاتی کردن سیاست پیشگیری از تولید آلاینده‌ها در واحدهای مستقر در
ساختگاه‌های 3 گانه
و - ارزیابی راهبردی محیط زیستی
ماده 6 ـ وزارت نیرو موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت
مسکن وشهرسازی‌، وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن اقدامات زیر به انجام برساند:
الف - تعیین و تأمین حجم آب شیرین مورد نیاز نواحی تاثیرپذیر در افقهای مختلف طی
بیست سال‌آینده ب - تهیه طرح جامع آب و فاضلاب برای کلیه نقاط مسکونی که در نواحی
تحت تاثیر حوزه گازی به‌شرح ماده (3) قرار می‌گیرند.
ج - برآورد میزان برق موردنیاز در منطقه تا افق بیست سال آینده و فراهم نمودن
مقدمات احداث‌نیروگاههای جدید با اولویت مصرف گاز و با در نظر گرفتن امکان مشارکت
بخش خصوصی‌
د - بررسی توسعه ظرفیت نیروگاههای موجود در منطقه
هـ - توسعه خطوط انتقال نیرو در نواحی تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی و اتصال
آن به شبکه‌سراسری‌
و - احداث سد مخزنی باغان ز - بررسی و امکان سنجی احداث خط دوم انتقال آب از سد
کوثر ح -طراحی و ایجاد شبکه‌های آبرسانی جدید و بازسازی شبکه‌های انتقال موجود به
منظور تأمین آب مورد نیازشرب و صنعت نواحی تحت تاثیر
ط - تسریع در اتمام و بهره برداری از سد سلمان فارسی
ماده 7ـ وزارت راه و ترابری موظف است با مشارکت وزارت نفت اقدامات ذیل را جهت
توسعه و تجهیزامکانات ارتباطی به انجام برساند.
الف - تکمیل راه اصلی فیروزآباد ـ جم‌، و راههای جم ـ عسلویه و چغادک ـ کنگان ـ
طاهری به صورت‌بزرگراه تا پایان سال 1385
ب - احداث بزرگراه منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی تا پالایشگاه پارسیان و بررسی
اتصال آن به‌جاده جم ـ فیروزآباد
ج - احداث جاده کمربندی مجموعه شهری کنگان دیر
د - بهسازی جاده ساحلی بوشهر ـ دیر
هـ - احداث بزرگراه منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی ـ بندرعباس
و - بررسی فنی و اقتصادی راه‌آهن مسیر شیراز ـ فیروزآباد، بوشهر و منطقه ویژه در
طول برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب
1383 -
ز - بررسی فنی و اقتصادی اتصال مسیر راه‌آهن منطقه ویژه به بندرعباس در طول برنامه
چهارم توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 -
ح - همکاری با وزارت نفت در احداث فرودگاه بین‌المللی پارس و نظارت بر اجرای آن از
نظر رعایت‌استانداردهای بین‌المللی پرواز در زمینه ساخت و تجهیز فرودگاه به منظور
امکان بهره‌برداری از آن تا نیمه‌سال 1384
ط - تقویت و تجهیز فرودگاههای بین‌المللی بوشهر، شیراز و بندرعباس و همچنین
فرودگاههای لامرد وجم
ی - توسعه و تجهیز بنادر مقام‌، نخیلو، تنبک و تعیین سطوح بندری آنها براساس میزان
ورود و صدورکالابا همکاری وزارت نفت
ماده 8 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف - تأمین و تجهیز زیرساختهای مورد نیاز جهت ارایه سرویسهای تلفن ثابت‌، همراه و
دیتا ب - ارایهسرویس‌های تلفن ثابت‌، همراه و دیتا در حداقل زمان انتظار (پانزده
روز پس از درخواست متقاضی‌)
ماده 9ـ وزارت صنایع و معادن موظف است با همکاری وزارت نفت اقدامات ذیل را در طول
برنامهچهارم توسعه به انجام برساند:
الف - فراهم آوردن شرایط برای استقرار صنایع انرژی بر دارای توجیه اقتصادی در
سواحل دریا دراستانهای هرمزگان و بوشهر با هدف توسعه صادرات و بررسی ایجاد آن در
محور پارس جنوبی ـ شیراز بااولویت تأمین نیاز داخل کشور.
ب - ایجاد زمینه برای استقرار صنایع دارای توجیه اقتصادی پتروشیمی و صنایع پایین
دست آن درمنطقه ویژه پارس جنوبی و سایر محدوده‌های پیش‌بینی شده
ج - ایجاد زمینه برای استقرار صنایع مرتبط دارای توجیه اقتصادی در محور مسکونی
صنعتی پارس‌جنوبی ـ بوشهر و محورهای پارس جنوبی ـ بندرعباس و پارس جنوبی ـ شیراز
د - مطالعه و پیشنهاد ایجاد شهرکهای مناسب صنعتی در نواحی خورموج‌، دیر و دلوار،
لامرد، خنج‌،فیروزآباد، گاوبندی و مهر و ارایه به هیأت وزیران‌.
ماده 10ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در راستای پایداری بهره‌برداری از منابع آب
و خاک‌مناطق تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی اقدامات ذیل را در طول برنامه
چهارم توسعه‌اقتصادی‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - به انجام
برساند:
الف - احیا و توسعه پوشش گیاهی نواحی تحت تاثیر بویژه در اطراف مناطق صنعتی و
زیستی
ب - اجرای طرحهای آبخیزداری و کنترل سیلاب از طریق فعالیتهای آبخیزداری‌،
آبخوانداری و احداث‌سدهای کوتاه خاکی
ج - ارتقاء سطح فناوری در تولید محصولات کشاورزی د - توسعه صیادی و مراکز پرورش
میگومتناسب با قابلیت‌های منطقه
ماده 11ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات ذیل را در طول
برنامه چهارمتوسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 -
به انجام برساند:
الف - توسعه و تجهیز بیمارستانهای موجود در جم‌، کنگان ـ دیر و لامرد متناسب با
نیازهای منطقه
ب - توسعه و تجهیز بیمارستان آموزشی بوشهر به عنوان مراکز ارایه خدمات تخصصی
ج - تقویت و توسعه مراکز بیمارستانی در شیراز برای ارایه خدمات فوق تخصصی با
عملکرد فراملی
د - احداث مراکز درمانی در مناطق شهری کنگان و دیر، گاوبندی و لامرد با عملکرد
ناحیه‌ای و منطقه‌ای‌هـ ـ ایجاد مراکز و پایگاههای اورژانس بین جاده‌ای
و - فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث مراکز
خدمات‌درمانی مورد نیاز
ماده 12ـ وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت نفت در طول
برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 -
اقدامات ذیل را به انجام‌برساند:
الف - تقویت و تجهیز دانشگاههای خلیج فارس و هرمزگان به منظور تربیت نیروی متخصص
مورد نیازمنطقه در سطوح کاردانی و کارشناسی
ب - تقویت و توسعه دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز برای پشتیبانی از تخصص‌های
علمی و فنی‌مورد نیاز فعالیت‌های مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی
ج - ایجاد، تقویت و توسعه آموزش‌های علمی کاربردی از طریق دانشگاه جامع علمی
کاربردی و باهمکاری وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن در راستای برطرف نمودن
نیازهای منطقه
د - تقویت شهر شیراز به عنوان شهری الکترونیکی برای برعهده گرفتن نقش پشتیبانی
سیستم‌های‌فناوری اطلاعات در سطح منطقه خلیج‌فارس همراه با تقویت منطقه ویژه
اقتصادی برق و الکترونیک این‌شهر با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات‌
هـ - ایجاد مراکز و پارکهای علمی فناوری در موضوعات مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی
در شیراز،بوشهر، بندرعباس
ماده 13ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارت نفت‌، وزارت صنایع و
معادن وبخش خصوصی و متناسب با تقاضای نیروی کار ماهر نسبت به ساخت و تجهیز مراکز
آموزشی فنی وحرفه‌ای در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران - مصوب‌1383 - اقدام نماید.
ماده 14ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری سایر سازمانها و
وزارتخانه‌های فعال‌در نواحی تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی اقدامات زیر را
انجام دهد:
الف - تعیین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی منطقه‌ای درباره فعالیت‌ها و
خروجی‌ها و نظارت براجرای آنها.
ب - نظارت بر اجرای طرح ارزیابی پیامدهای محیط زیستی طرح‌ها و پروژه‌ها
وفعالیت‌های مهم ج -ایجاد شبکه ایستگاههای سنجش آلودگی در عمق (لامرد، لار، جم‌،
آبدان و فیروزآباد) و در ساحل (منطقه‌ویژه اقتصادی پارس جنوبی‌، نخل تقی‌، شیرینو،
طاهری‌، تنبک‌، گاوبندی‌، دیر، چارک و نخیلو) د - تدوین واجرای طرح مدیریت پارک
ملی نای بند
ماده 15ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است در طول برنامه چهارم
توسعهاقتصادی‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - اقدامات زیرا را
به اجرا درآورد:
الف - انجام مطالعات جامع گردشگری و میراث فرهنگی در محدوده استانهای بوشهر،
هرمزگان‌، فارس وکهگیلویه و بویراحمد با هدف شناسایی و تأمین نیازهای فرهنگی و
تفریحی و گذران اوقات فراغت‌، اعم ازکوتاه‌مدت و بلندمدت‌، متناسب با ویژگی جمعیت
و شاغلین موجود و آتی در این نواحی و تعیین اقداماتمشخص برای تأسیس و ایجاد مراکز
گردشگری و گذران اوقات فراغت‌.
ب - حفظ و احیای آثار و بافتهای تاریخی موجود در نواحی تاثیرپذیر نظیر بندر طاهری
و بهره‌گیری ازاین امکانات برای ایجاد تأسیسات فرهنگی تفریحی
ج - ایجاد زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای احداث مراکز اقامتی در
مناطق‌مستعد
ماده 16ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است اقدامات ذیل را به انجام
برساند:
الف - فراهم کردن تسهیلات لازم برای انتقال نیروها و تأسیسات نظامی از درون منطقه
ویژه اقتصادی به‌خارج از منطقه
ب - پیگیری تهیه و اجرای طرح جامع پدافند عامل در منطقه ویژه پارس جنوبی متناسب با
تهدیدات‌احتمالی و در شعاع مناسب
ج - همکاری در تهیه طرحهای پدافند غیرعامل تأسیسات نفتی و صنعتی که هرکدام به طور
جداگانه ازطرف وزارتخانه‌های نفت و صنایع و معادن تهیه می‌گردد.
ماده 17ـ وزارت کشور موظف است اقدامات ذیل را به انجام برساند:
الف - نسبت به ارتقای سطح نیروهای انتظامی منطقه ویژه اقتصادی و محدوده تاثیرپذیر
و تجهیز آن به‌وسایل مناسب‌، استفاده از کارکنان آموزش‌دیده و مجرب متناسب با
ویژگی‌های منطقه و تهیه طرحهای‌امنیتی ـ انتظامی تا پایان سال 1384 اقدام نماید.
ب - نسبت به ایجاد گارد ساحلی و تجهیز آن به ناوچه و یا ناوهای متناسب با احتیاجات
منطقه نظیرمبارزه با قاچاق کالا، توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تا پایان
سال 1385 اقدام نماید.
ج - ایجاد سیستم‌های امنیتی غیرمحسوس در محدوده اولویت اول (مذکور در ماده (3) این
تصویبنامه‌)توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د - فرمانداری‌ها و بخشداری‌های واقع در محدوده اولویت اول (مذکور در ماده (3) این
تصویبنامه ) راویژه اعلام نماید و آیین‌نامه و ضوابط مربوط به حیطه اختیارات و
مسئولیتهای آنها را ظرف 6 ماه پس از ابلاغ‌این تصویبنامه تهیه و پس از تایید شورای
عالی اداری به اجرا بگذارد.
ماده 18ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - ایجاد تأسیسات و فضاهای آموزشی مورد نیاز متناسب با فعالیت‌های آتی
ب - احداث هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش با تاکید بر دایر نمودن
رشته‌های مورد نیاز
ج - ارتقای کیفی سطح آموزشی در مراکز آموزشی مستقر در نواحی تاثیرپذیر
ماده 19 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت نفت و بخش
غیردولتی‌اقدامات ذیل را به انجام برساند:
الف - استقرار تأسیسات فرهنگی و مکان‌های گذران اوقات فراغت متناسب با طرح‌های
توسعه و عمراننواحی تاثیرپذیر
ب - گسترش آموزش‌های ترویجی لازم به منظور افزایش میزان مشارکت مردم و سازگاری
خرده‌فرهنگ‌های بومی با شرایط جدید، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی
و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران - مصوب 1383 -
ماده 20 ـ سازمان تربیت بدنی موظف است با همکاری وزارت نفت و بخش غیردولتی نسبت به
ایجادفضاها و امکانات فرهنگی ورزشی متناسب با سطح فعالیت‌ها و جمعیت فعلی و آتی
منطقه اقدام نماید.
ماده 21 ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و بابهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی تحقیقاتی کشور، طرح مطالعات اجتماعی فرهنگی
محدوده تحت تاثیر حوزه‌گازی پارس جنوبی را، با هدف بررسی و شناخت مشکلات جوامع
محلی در برخورد با رویدادهای صنعتی وراه‌های مشارکت و یگانه گشت آنان را در فرایند
توسعه‌، سازمان دهد و اقدامات و پروژه‌های مشخصی رابرای ارتقای اجتماعی فرهنگی
ساکنین این نواحی‌، پیشنهاد نماید.
ماده 22 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف
است‌:
الف - با استفاده از مطالعات انجام شده و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف
6 ماه مجموعه‌اقدامات و عملیات (شامل اقدامات مندرج در این مصوبه و سایر اقدامات و
عملیات لازم‌) طی برنامه چهارمتوسعه را در قالب یک برنامه عملیاتی یکپارچه و
فراگیر تهیه و به تصویب ستاد مندرج در ماده (23) این‌تصویبنامه برساند.
ب - نسبت به تهیه برنامه میان مدت شامل موضوعات و میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم
دولت درزمینه‌های مختلف و سیاست‌های جذب‌، هدایت و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش
غیردولتی در نواحی‌تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی اقدام نماید.

فصل سوم‌:نظام اجرایی و تخصیص منابع
ماده 23 ـ به منظور به‌کارگیری اصول و خطوط کلی آمایش در عملیات اجرایی موضوع این
تصویبنامه‌،تخصیص بهینه منابع و اجرای با کیفیت و هماهنگ و به موقع تکالیف
دستگاه‌های اجرایی ستاد هماهنگی‌اقدامات و عملیات با شرکت وزیران نفت‌، کشور، راه
و ترابری‌، مسکن و شهرسازی‌، نیرو، رییس سازمان‌حفاظت محیط زیست و با ریاست معاون
رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورتشکیل می‌شود و وظایف زیر را
برعهده دارد:
الف - تصویب برنامه عملیاتی ب ـ تصمیم‌گیری درخصوص کلیه امور مربوط به تسهیل
عملیات نشردهنده توسعه‌ای و کاهش اثرات زیانبار احتمالی
ج ـ اخذ تصمیم در حوزه وظایف دستگاه‌های مختلف مرتبط با موضوع این تصویبنامه با
حضور وزرای‌مربوطه
د ـ ارزشیابی مستمر اقدامات انجام شده
هـ ـ به روزآوری برنامه‌های عملیاتی متناسب با فرآیند توسعه
تبصره 1- استانداران استانهای واقع در حوز نفوذ و تاثیر حسب مورد در آن استان با
حق رای درجلسات ستاد شرکت می نمایند.
تبصره 2ـ تصمیمات ستاد یاد شده جهت تصویب نهایی به مراجع ذی‌ربط قانونی ارایه
خواهد شد.
ماده 24ـ مسؤول هماهنگی امور اجرایی طرح‌ها توسط رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشورمنصوب می‌گردد و وظیفه ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و نظارت بر پیشبرد برنامه
عملیاتی و سایرتصمیماتی که از سوی ستاد اتخاذ می‌شود را انجام دهد. وی همچنین
دبیری ستاد هماهنگی اقدامات وعملیات را برعهده خواهد داشت‌. کلیه دستگاه‌های
اجرایی موظفند جهت پیشبرد کلیه امور مرتبط با موضوع‌این مصوبه و سایر مصوبات و
تصمیمات ستاد هماهنگی لازم را به عمل آورند.
تبصره - دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور تهیه و پس ازتصویب ستاد ابلاغ خواهد شد.
ماده 25 - به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برنامه‌های عملیاتی و سایر
اقداماتی که از سوی ستادتصویب می‌شود ردیف اعتباری مستقلی به پیشنهاد مسؤول
هماهنگی امور اجرایی و تصویب ستاد، در لوایحبودجه سنواتی درج می‌گردد تا پس از
تصویب مجلس شورای اسلامی در اختیار سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور قرار گیرد.
ماده 26 ـ آن بخش از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران که به امور مربوط به این
تصویبنامه اختصاص‌می‌یابد در چارچوب برنامه عملیاتی موضوع بند "الف‌" ماده (22) و
پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه می‌گردد.

فصل چهارم - نظارت و پیگیری
ماده 27 ـ مسؤول هماهنگی امور اجرایی طرح‌ها موظف است به منظور تسهیل امر نظارت و
ارزشیابی‌،گزارشی از اقدامات و عملیات انجام شده در قالب موافقتنامه‌های مبادله
شده را حداقل هر سه ماه یکبار وحسب مورد تهیه و به ستاد ارایه نماید.
ماده 28 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وظیفه نظارت بر نحوه اجرای این
تصویبنامه را به عهدهداشته و موظف است گزارش‌های نظارتی لازم را حداقل هر شش ماه
یکبار و حسب مورد در مقاطع زمانی‌مورد نیاز تهیه و به هیأت وزیران ارایه نماید.
ماده 29 ـ این تصویبنامه دارای یک پیوست تحت عنوان اصول و مبانی و سیاست‌های آمایش
درنواحی تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی می‌باشد.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور پیوست شماره یک اصول و مبانی آمایش نواحی
تاثیرپذیر ازحوزه گازی پارس جنوبی برای ایجاد محور ممتاز توسعه و نقش‌آفرین در
اقتصاد کشور بر مبنای فعالیت‌های‌مرتبط با انرژی در محدوده‌هایی از جنوب کشور و
تبدیل آنها به مناطقی توسعه یافته و پایدار با تکیه برقابلیت‌های درونی و
بهره‌گیری از فرصت‌های بیرونی همراه با ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادیاجتماعی
مردم‌، رعایت اصول زیر در آمایش ضرورت دارد:
1ـ اصل کارآیی اقتصادی طراحی و استقرار تأسیسات مورد نیاز برای بهره‌برداری بهینه
از ذخایر حوزه‌گازی پارس جنوبی باید براساس الزامات فنی و با توجه به معیارها و
ملاحظات اقتصادی‌، اقلیمی‌، فرهنگی واجتماعی و زیست محیطی‌.
2ـ اصل ایجاد مزیتهای رقابتی با توجه به اقلیم نامناسب‌، توسعه نیافتگی زیرساختها
و خدمات منطقه‌جهت اسکان جمعیت و جذب سرمایه مورد نیاز، باید با ایجاد مجموعه‌ای
از معافیت‌ها و امتیازات‌، مزیتهای‌رقابتی منطقه را افزایش بخشید تا حدی که قادر
به ارایه امکانات و خدمات هم سطح استانداردهای‌بین‌المللی باشد.
3ـ اصل تأمین منابع انسانی و پایداری توسعه اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم برای
پایداری توسعه از طریق‌افزایش سهم مشارکت نیروی کار بومی منطقه در فعالیت‌های
اقتصادی و فراگیری آموزشای لازم و همچنینایجاد مشوقها و امتیازات مناسب جهت جذب و
اسکان دایمی سایر متخصصین‌، مدیران‌، فناوری وکارآفرینان در نواحی تاثیرپذیر از
حوزه گازی پارس جنوبی‌.
4ـ اصل تعادلهای درون منطقه‌ای ارتقاء یکپارچه فعالیتهای اقتصادی‌، اجتماعی و
کیفیت زندگی درقلمروهای جذب‌، نفوذ و تاثیرگذاری فعالیت‌ها در منطقه و تاکید بر
جلوگیری از بروز شکاف عمیق بینجوامع ساکن در منطقه از نظر سطح برخورداری از
امکانات و ایجاد فرصتهای مشارکت گسترده در فعالیتهای‌تخصصی و ارتقاء فعالیت‌های
مستقل آنها.
5 ـ اصل تقسیم کار تخصصی در منطقه تعیین و تقویت جایگاه تخصصی هریک از مراکز و
قطبهای‌موجود توسعه در منطقه نظیر بوشهر، بندرعباس‌، شیراز و شهرهای اصلی استانهای
مزبور و برخی جزایر،برای حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های منطقه ویژه اقتصادی و
تنظیم تعاملات هدفمند و برنامه‌ریزی شده‌بین آنها براساس قابلیت‌ها و امکانات این
مراکز.
تقویت امکانات و شرایط زیست در جزایر برای استفاده از موقعیت استراتژیک آنها در
پذیرش نقش‌تخصصی در محور صنایع انرژی بر منطقه با تاکید خاص بر تأمین امکانات و
تجهیزات تردد بین جزایر باسرزمین اصلی و تأمین امکانات ارتباطی مطمئن ارزان و سریع
به عنوان عامل موثر در ادغام‌پذیری آنها دربرنامه‌های توسعه سرزمین اصلی‌.
6 ـ اصل حفاظت از محیط زیست توجه جدی به حفاظت از محیط زیست با توجه به ماهیت و
نوع‌فعالیت‌های اصلی منطقه ویژه پارس جنوبی و نواحی تاثیرپذیر و ضرورت رعایت جدی
ضوابط و اتخاذتمهیدات لا زم برای حفاظت هرچه بیشتر از معیارهای زیست محیطی و
الزامات توسعه پایدار.
7ـ اصل حفاظت از میراث فرهنگی توجه به حفظ و تقویت مولفه‌های ساختار فرهنگی هویت
ملی ومنطقه‌ای در طراحی و ساخت و سازهای معماری و شهرسازی و حفاظت از مراکز و آثار
برخوردار ازارزشهای فرهنگی
8 ـ اصل مدیریت توسعه فضایی و کالبدی در منطقه ضرورت طراحی و ایجاد نظام مدیریتی
مناسب برای‌مدیریت فضایی توسعه و تعیین کاربریهای زمین و استقرار فعالیتها با توجه
به چشم‌انداز تقاضای روبه رشدبرای منابع محدود محلی نظیر، آب‌، زمین و نیروی
انسانی
9ـ اصل تقویت و توسعه ارتباطات منطقه‌ای و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
توسعه و تجهیزامکانات ارتباطی برای تأمین دسترسی سهل و مناسب از محدوده تاثیرپذیر
به مراکز جمعیتی استانهای‌مجاور و قطب‌های توسعه کشور و گسترش و تقویت تأسیسات و
زیربناهای صادرات کالابه بازارهای‌خارجی‌. توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات‌TCI) )
به عنوان زمینه‌ساز عامل هم‌افزایی توسعه اقتصادی‌اجتماعی فرهنگی و ایجاد
زیرساختهای جدید برای گسترش صنعت‌، بازرگانی‌، پژوهش‌های علمی‌،فعالیت‌های اجتماعی
و مدیریت مناطق شهری و روستایی در راستای تقویت توانایی منطقه در ایفای نقش‌تخصصی
پیش‌بینی شده برای آن‌. راهبردهای آمایش نواحی تاثیرپذیر اولویت‌دار از نظر
استقرار صنایع وسکونت توجه به اصول آمایشی در شکل‌گیری فعالیت‌های منطقه ویژه پارس
جنوبی و ضرورت بهره‌برداری‌حداکثر از این فرصت برای ارتقای توان اقتصادی کشور و
ایجاد تحول همه جانبه در نواحی تاثیرپذیر ازحوزه گازی پارس جنوبی‌، سازماندهی
فضایی زیر که در قالب 4 نوار از دشت‌های محدوده فوق مرتب شده‌پیشنهاد می‌گردد:
نوار اول که محدوده ساحلی به عرض بین 6 تا 9 کیلومتر و در حد فاصل بندر چارک تا
حوالی بوشهر رادر بر می‌گیرد، محل استقرار فعالیت‌های پایه‌ای یعنی فازهای گازی‌،
مجتمع‌های پتروشیمی واحدهای‌GNL و LTG می‌باشد. تمرکز این فعالیت‌ها بیشتر در
مناطق میانی این نوار یعنی در منطقه ویژه‌، پرک‌، بندرطاهری‌، اختر، تنبک‌، نخل‌،
غانم‌، مقام‌، نخیلو، چارک‌، چپرویه و گرزه خواهد بود
نوار دوم که محدوده تقریبی غرب منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی تا چغادک و شرق
منطقه ویژه‌اقتصادی پارس جنوبی تا چارک را در بر می‌گیرد، کارکرد صنعتی ـ مسکونی
خواهد داشت‌. تعدادی ازفازهای گازی در محدوده این نوار یعنی کنگان و آبدان‌، دیر و
بردخون‌، نایبند، شرق زیارت و جنوب گاوبندیمستقر خواهند شد. همچنین صنایع وابسته
به گاز در نخیلو و نایبند و بخشی از صنایع انرژی بر در مناطق‌مستعد این محدوده
استقرار خواهند یافت‌. نوار سوم که در سرتاسر طول محدوده تاثیرپذیر از حوزه
گازی‌پارس جنوبی‌، از بندرعباس تا بوشهر امتداد می‌یابد و عمده مراکز پرجمعیت
محدوده فوق نیز در آن قرار داردبه محل استقرار انواع صنایع انرژی‌بر، مختلط‌،
پایین دست پتروشیمی و صنایع دریایی و فعالیتهای خدماتی‌پشتیبان تولید اختصاص یافته
است‌. فعالیت‌های کشاورزی بر مبنای پتانسیل موجود در این محدوده تداوم‌خواهد یافت
و مراکز جمعیتی موجود، بخش عمده جمیعت وارده به محدوده را پذیرا خواهند بود.
نوار چهارم که در برگیرنده بخشهایی از جنوب استان فارس و غرب هرمزگان و مناطق
شمالی استان‌بوشهر است عمدتا در زمینه صنایع مختلط‌، خدمات پشتیبانی تولید و
استقرار نقاط جدید مسکونی وفعالیت‌های کشاورزی به ایفای نقش خواهند پرداخت‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور