الحاق مواد 9و10 به آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

الحاق مواد 9و10 به آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره‌ : .21564ت 31099 ه¨

تاریخ : 1383.05.12
وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت بازرگانی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.5.7 بنا به پیشنهاد شماره 1.8228 مورخ 1383.4.27
وزارت‌بازرگانی و به استناد ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ـمصوب 1379 ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان مواد (9) و (10) به آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌، موضوع تصویبنامه شماره
.5165ت‌30497ه¨ مورخ 1383.2.9 اضافه می‌گردد:
"ماده 9 - بر روی چای‌های بسته‌بندی شده در داخل کشور برای عرضه در بازار، قید
عبارت "صددرصدخارجی‌" و سایر عبارات مشابه مجاز نمی‌باشد?
ماده 10 ـ وزارت بازرگانی با همکاری وزارت جهادکشاورزی میزان یارانه صادراتی چای
را در ابتدای هر سال‌تعیین و اعلام می‌نماید. یارانه صادراتی حداکثر دو ماه پس از
ارایه اسناد مثبته مربوط به صادرات چای به‌صادرکنندگان پرداخت خواهد شد?"
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور