تعرفه آگهیهای دولتی برای سال 1383

تعرفه آگهیهای دولتی برای سال 1383

شماره‌ : .16513ت 31126 ه¨

تاریخ : 1383.05.12
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.5.7 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و
به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، تعرفه آگهیهای
دولتی برای سال 1383 را به شرح زیر تصویب‌نمود:

تعرفه آگهیهای دولتی برای سال 1383
ماده 1 ـ نرخ چاپ آگهیهای دولتی در مطبوعات به شرح زیر است‌:
1 ـ مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها تا ده هزار نسخه است‌:
الف ـ هر سطر صفحه اول 2000 ریال‌
ب ـ هر سطر صفحه آخر 1330 ریال‌
ج ـ هر سطر صفحات دوم و سوم 1000 ریال‌
د ـ هر سطر صفحات داخلی 800 ریال‌
2 ـ مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین ده هزار تا پنجاه هزار نسخه است‌:
الف ـ هر سطر صفحه اول 2930 ریال‌
ب ـ هر سطر صفحه آخر 2000 ریال‌
ج ـ هر سطر صفحات دوم و سوم 1330 ریال‌
د ـ هر سطر صفحات داخلی 1070 ریال‌
3 ـ مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین پنجاه هزار تا یکصد هزار نسخه است‌:
الف ـ هر سطر صفحه اول 7470 ریال‌
ب ـ هر سطر صفحه آخر 4940 ریال‌
ج ـ هر سطر صفحات دوم و سوم 2590 ریال‌
د ـ هر سطر صفحات داخلی 1850 ریال
4 ـ مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین یکصد هزار تا دویست هزار نسخه است‌:
الف ـ هر سطر صفحه اول 11320 ریال
ب ـ هر سطر صفحه آخر 7470 ریال‌
ج ـ هر سطر صفحات دوم و سوم 4940 ریال
د ـ هر سطر صفحات داخلی 2660 ریال‌
5 ـ مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین دویست هزار تا سیصد هزار نسخه است‌:
الف ـ هر سطر صفحه اول 15950 ریال
ب ـ هر سطر صفحه آخر 12300 ریال‌
ج ـ هر سطر صفحات دوم و سوم 6200 ریال‌
د ـ هر سطر صفحات داخلی 3960 ریال‌
6 ـ مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین سیصد هزار تا چهارصد هزار نسخه است‌:
الف ـ هر سطر صفحه اول 21285 ریال‌
ب ـ هر سطر صفحه آخر 17985 ریال‌
ج ـ هر سطر صفحات دوم و سوم 13365 ریال‌
د ـ هر سطر صفحات داخلی‌ 6655 ریال
7 ـ مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بیش از چهارصد هزار نسخه است :
الف ـ هر سطر صفحه اول 26620 ریال‌
ب ـ هر سطر صفحه آخر 22660 ریال‌
ج ـ هر سطر صفحات دوم و سوم 20020 ریال‌
د ـ هر سطر صفحات داخلی‌ 9350 ریال‌
تبصره ـ مبنای محاسبات وسیله سطر شمار مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
می‌باشد.
ماده 2 ـ نرخ چاپ آگهی‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری در مطبوعات
که اشخاص حقیقی‌و حقوقی غیردولتی ملزم به پرداخت وجه آن هستند، به شرح زیر است‌:
1- نرخ چاپ آگهیهای تحدید حدود ، نوبتی‌، فقدان سند، اجرایی‌، مزایده‌، دادرسی
مدنی‌، حصر وراثت و غیره‌در نشریات با شمارگان تا یکصد هزار نسخه بر مبنای هر سطر
390 ریال و برای آگهیهای ثبت شرکتها و مالکیتهای‌صنعتی بر مبنای هر سطر 1050 ریال
محاسبه می‌گردد.
2 ـ نرخ چاپ هر دو گروه از آگهیهای یادشده در نشریات با شمارگان بیش از یکصد هزار
نسخه بر مبنای هر سطر2010 ریال خواهد بود.
تبصره ـ در محاسبات نرخ آگهیهای موضوع این ماده هر سه کلمه یک سطر تلقی می‌شود.
ماده 3 ـ نرخ چاپ آگهی در صفحات داخلی نشریات مجلد شده به شرح زیر است‌:
1 ـ در مجلات با شمارگان کمتر از پنج هزار نسخه هر سطر 670 ریال
2 ـ در مجلات با شمارگان تا بیست هزار نسخه هر سطر 940 ریال
3 ـ در مجلات با شمارگان بیش از بیست هزار نسخه هر سطر 1200 ریال
تبصره ـ به نرخ چاپ آگهی صفحات پشت جلد و داخل جلد مطبوعات موضوع این ماده به
ترتیب صددرصد(100%) و پنجاه درصد (50%) افزوده می‌شود.
ماده 4 ـ به نرخ چاپ آگهیهای دولتی در جرایدی که به زبان غیرفارسی انتشار می‌یابند
سی درصد (30%)اضافه می‌شود.
ماده 5 ـ به نرخ چاپ آگهیهای دولتی در مطبوعات استانی که به زبان فارسی و یا محلی
انتشار می‌یابند برحسب تعداد شمارگان آنها بیست درصد (20%) اضافه می‌شود.
ماده 6 ـ در کلیه مطبوعات به نرخ پایه آگهیهایی که به صورت رنگی به چاپ می‌رسند به
ازای هر رنگ سی وپنج درصد (35%) اضافه می‌شود.
ماده 7 ـ به نرخ چاپ آگهیهای دولتی در مطبوعاتی که به طور تمام رنگی به چاپ
می‌رسند بر حسب تعدادشمارگان آنها ده درصد (10%) اضافه می‌شود.
ماده 8 ـ هزینه‌های مربوط به تهیه و تکثیر عکس‌، کلیشه‌، ترجمه و طراحی متن آگهی
با کارشناسی و تأییدوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر عهده سازمان آگهی‌دهنده است‌.
ماده 9 ـ این تصویبنامه در سال 1383 از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا است و برای سالهای
بعد نیز تا زمانی که لغو نشده‌است به قوت خود باقی است‌. کلیه تصویبنامه‌های مغایر
با این تصویبنامه و تعرفه‌های قبلی از درجه اعتبار ساقط است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور