اجازه مصالحه متعهدان ارزی موضوع فهرست پیوست

اجازه مصالحه متعهدان ارزی موضوع فهرست‌پیوست

شماره‌ : .21895ت 31115 ه¨

تاریخ : 1383.05.12
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.5.7 بنا به پیشنهاد شماره .1866ه¨ مورخ 1383.4.28
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: مصالحه متعهدان ارزی موضوع فهرست پیوست‌(1) که
تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد، با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط مجاز
است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

1 - فهرست مزبور در آرشیو اداره‌کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.